Uudised kodanikuühendusele

« Tagasi

Hiiumaa loomemajanduse strateegia ja tegevuskava seminar

Loomemajandus on Hiiumaa valla arengukavas 2035+ määratletud majandusarengu all kui uus kasvuala. (lk 34:  Käivitunud on uued kasvualad: meremajandus, eelkõige vesiviljelus; taastuvenergeetika; loomemajandus.)
Arengukavas on tegevusena sees ka Hiiumaa Arenduskeskuse ülesandena majandusarengu all:  Meede 2. Kohaliku ressursi väärindamise toetamine: Koostatakse koostöös ettevõtjatega loomemajanduse turundusplaan, sh osalemine messidel, koolitusprogramm, virtuaalne nõustamisteenus jms.
 
Tulenevalt ülaltoodud eesmärgist ja ülesandest oleme koostöös MTÜ Loov Eestiga ja ekspertidega alustamas Hiiumaa loomemajanduse strateegia ja tegevuskava (sh turundusplaani) koostamise protsessiga. 
Selleks, et paremini mõista kavandatavat ning anda Hiiumaa- poolset esialgset sisendit  - ootusi dokumenti oleme kavandanud seminari.
 
Seminar toimub neljapäeval  04. aprillil 2019 kell 9:00-12:00 Kärdlas vallamajas. 
 
Osalema on oodatud vallavalitsuse liikmed, volikogu liikmed, volikogu komisjonide liikmed, loomemajanduse valdkonna inimesed ja kõik teised valdkonna huvilised.
 
Oma osalemisest palun teada anda hiljemalt 29. märtsiks 2019 registreerides osavõtu lingil https://surveer.com/s/NZFL45BK
 
Eesmärk on, et dokument saab valmis hiljemalt augustiks 2019.
 
Seminari viib läbi kaasatud ekspert Ragnar Siil (Creativity Lab'i asutaja ja juhtivpartner). 
Ragnar on rahvusvaheliselt tunnustatud kultuuripoliitika ja loomemajanduse ekspert. Ragnar on viinud läbi projekte ja koolitusi, teinud ettekandeid ning nõustanud valitsusi ja kultuuriorganisatsioone enam kui 30 riigis üle maailma.
Ta töötas aastatel 2005-2013 Kultuuriministeeriumis kaunite kunstide asekantsleri ja arendusosakonna juhatajana. 2016-2018 töötas ta Euroopa Liidu Idapartnerluse Kultuuriprogrammi kultuuripoliitika eksperdina, nõustades Ukraina, Georgia, Moldova, Armeenia, Aserbaidžaani ja Valgevene valitsusi ja kultuuriorganisatsioone valdkonna tugevdamisel.  Ragnaril on väga suur rahvusvaheline kogemus. Ta on juhtinud Euroopa Liidu loomemajanduse ekspertgruppi, olnud nimetatud Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Loomemajanduse Alliansi eksperiks, juhtinud UNESCO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse konventsiooni Eesti komisjoni ning nõustanud mitmeid Euroopa kultuuripealinnaks kandideerinud linnasid.  Lisaks kultuurile tegeleb Ragnar kirglikult avaliku esinemise ja väitlusoskuste koolitamisega. Ta on tulnud nii võistkondlikult kui individuaalselt Eesti meistriks väitluses ning on korduvalt olnud kohtunikuks väitluse maailmameistrivõistlustel. Ragnar on Avaliku Esinemise Akadeemia asutaja ja tegevjuht.  Ragnar on lõpetanud Tartu Ülikooli politoloogia eriala. Praegu on ta läbimas doktoriõpinguid loomemajanduse valdkonnas Estonian Business Schoolis. Prantsuse Vabariik on Ragnarile omistanud Kunstide ja Kirjanduse Ordeni rüütlikraadi.
 
Veel on kaasatud eksperdina Jorma Sarv (Creativity Lab'i asutaja ja partner) .
Jorma ekspertvaldkondadeks on strateegiline kavandamine, kultuuri- ja spordipoliitika ning loomemajandus. Lisaks pakuvad talle suurt huvi kultuuri seosed teiste valdkondadega, kultuurikorralduse mudelid ja praktikad ning erinevate projektijuhtimise tööriistade analüüsimine. Koolituste valdkonnas on ta keskendunud organisatsioonide toimimise ning juhtimisega seotud teemadele.
Aastatel 2007-2013 töötas ta Kultuuriministeeriumis, kus vastutas erinevate strateegiate, arendus- ja uuringuprojektide ning ülevaadete ja raportite koostamise eest. Jorma vastutusalasse kuulus muuhulgas riikliku loomemajanduspoliitika kujundamine ja elluviimine, samuti oli ta Eesti kultuuripoliitika põhialuste uuendamise töörühma liige. 
Jorma on panustanud mitmete rahvusvaheliste komisjonide ning töörühmade tegevusse, näiteks Euroopa Liidu loomemajanduse töögrupp, kultuuristatistika koostööplatvorm ESSnet, Põhjamõõtme Kultuuripartnerluse juhtkomitee jt. Aastatel 2011-2013 koordineeris ta Eesti osalemist UNESCO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse ja kaitse konventsiooni valitsustevahelise komitee töös. 
Jorma on kuulunud mitmete asutuste nõukogudesse ning nõustanud paljusid erinevate valdkondade organisatsioone ja ühendusi. Kuni 2019. a alguseni juhtis Jorma Eesti Vabariik 100 ja Euroopa Liidu eesistumise rahvusvahelist programmi, mille eesmärgiks oli tõsta Eesti nähtavust välisriikides. Lisaks muule tegevusele on ta õppejõud ülikoolis Estonian Business School, kus ta juhendab projektijuhtimise töötubasid nii Tallinnas kui ka Helsingis.
 
Lisaks on kaasatud eksperdina Eva Leemet (Creativity Lab'i asutaja ja partner)
Eva on ekspert loovettevõtluse kasvu ja ekspordi vallas. Ta omab märkimisväärset kontaktvõrgustikku loomemajanduse sektoris. Eva on ka tunnustatud atesteeritud ettevõtluskonsultant.
Eva on MTÜ Loov Eesti juhatuse liige ja tegevjuht. Ta omab magistrikraadi ärijuhtimises ja ettevõtluskonsultandi atesteeringut. 
Eva töötab loomemajanduse valdkonnas alates 2007. aastast, olles mitmete projektide algatajaks, juhiks ja nõuandjaks. Tema peamiseks eesmärgiks on toetada loomeettevõtluse arengut Eestis ja töötada välja uudseid toetusmudeleid. 
Eva on aktiivselt osalenud võrgustike arendamisel ning jaganud Eesti loomemajanduse arendamise kogemusi partnervõrgustikes Põhjamaades, Baltikumis ja Venemaal.
 
Strateegia koostamist korraldab Loov Eesti koostöös SA Hiiumaa Arenduskeskusega. See osa Loov Eesti+Maa II projektist, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist loomemajanduse arendamise meetmest.
 
 
Lisainfo Katrin Sarapuu, tel 5341 5285, katrin.sarapuu@hiiumaa.ee