Uudised

« Tagasi

ESF koolitus: Kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd

Koolitus jääb ära.

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi

Koolituse läbiviimise koht: Tuuru maja, Kärdla

Koolituse läbiviimise aeg: 18.-21. juuni 2019 kl 9-12:15 (a 4 ak h)

Koolitaja: Helena Ehrenbusch

Helena Ehrenbusch:

Maastikuehitaja, tase 4 (2017-2019)

Diplomeeritud superviisor/coach, tase 7 (2010-2013)
MA koreograaf/lavastaja (2005-2007)

MSc psühholoogias (1993-2000), psühholoog-nõustaja

Muu haridus: järjepidev erialane enesetäiendus, sh multikultuuriline integratsioon, inimese mitmedimensioonilise profiili koostamine, probleemne käitumine ja käitumise juhtimine, riskide hindamine ja juhtimine, ohutu töötamise kord, muudatuste planeerimine ja juhtimine, agressiooni regulatsioon, erivajadusega inimese metoodiline hindamine ja juhendamine,  psühhoteraapiad.

Minu tööriistakotti rikastavad põhimõtted jungiaanlikust psühholoogiast, süsteemsest peretööst, riskikäitumise analüüsimise ja juhtimise metoodikast, loovuskoolitusest ja kehateraapiast. Igapäevaelus taastun lähedastega mõnusalt aega veetes ja läbi oma kunstnikukarjääri. Järjepidev loovtegevus aitab mul avardada mõtlemist, kogeda sõnades seletamatut ning saada uusi ideid, mida omakorda teistega jagada. Minu suurim väljakutse tänases päevas on Luidja Tsirkusetalu, minu perekonna pärand Hiiumaal. Tsirkusetalu peamisi eesmärke on tsirkusekunsti tutvustamine ja arendamine, sotsiaalne tsirkus erivajadustega inimestega ja maaelu arendamine läbi loovtegevuse.

Sihtrühm: kõik põhi- või keskhariduseta  täiskasvanud

• kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud  

• madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötavad kõrgharidusega elanikud

• madala haridustasemega oskustöötajad

• madala haridustasemega väikelastevanemad

• üldkeskharidusega vanemaealised

• majanduslikult mitteaktiivsed madala haridustasemega vanemaealised

• majanduslikult mitteaktiivsed puuetega inimesed

• vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed

• töötud (v.a värske kõrg- või kutseharidusega)

Eesmärk ja väljund: Koolituse eesmärk on arendada põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanute ja teiste elukestvas õppes vähem osalevate täiskasvanute sotsiaalseid oskusi (koostööoskust), parandada nende õpihoiakuid ning julgustada osalema elukestvas õppes.

Kursuse teemad: Koostöövõrgustiku kujundamine: Hoiakud ja väärtused ning nende mõju koostöös. Mis oluliselt soodustab ja takistab koostööd. Minu põhimõtted ja vajadused meeskonnas, koostöövõrgustikus. Kirjutatud ja kirjutamata reeglid ettevõtetes. Minu roll meeskondades. Enesehindamine meeskonnaliikmena.

Grupi suurus: 12 inimest

Maksumus: tasuta

Registreerimine hiljemalt 10. juunini: Kaja.sormus@hiiumaa.ee, tel 5345 9558

Registreerimisvormi leiad siit.

Toetab Tartu Rahvaülikooli projekt "Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis" . 

Õppekava:

Kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd?

 

 


Tasuta nõustamine ja koolitused Hiiumaa arenduskeskuses

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus kuulub Sihtasutus Tuuru õigusjärglasena üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus töötab üle 130 spetsialisti ja konsultandi. Võrgustiku kaudu pakutakse tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele ning algatatakse ja viiakse ellu maakonnale olulisi projekte.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik toetab ettevõtluse arengut - konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!
Nõustame potentsiaalseid, alustavaid ettevõtjaid ning juba tegutsevaid ettevõtjaid.
Pakume ettevõtjatele regulaarset tuge mentorklubi kui ka koolituste näol.
Meie võrgustikus töötab kokku enam kui 40 ettevõtluskonsultanti ja 7 kogenud ettevõtja konsultanti.
Tutvuge lähemalt meie teenustega!

Nõustame ja abistame vabaühendusi organisatsiooni loomisel ja arendamisel. Meie võrgustikku kuuluvad maakondlikud arenduskeskused, kus töötab kokku 17 vabaühenduste konsultanti, kes on teile abiks erinevates küsimustes. Teenuste pakkumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetame koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ka potentsiaalseid investoreid vajamineva informatsiooni ja asjaajamisega. Meie võrgustikus tegelevad 4 regionaalset investorkonsultanti uute ettevõtete meelitamisega Eestisse.

Edendame ettevõtlikku eluhoiakut noorte seas - pakume noortele mõeldud eriprogramme ettevõtluse ja ettevõtlikkusteadlikkuse kasvatamiseks igas maakonnas.

Kohalikele omavalitsustele pakume regionaalse arengu valdkonnas järgmisi teenuseid:

Jagame informatsiooni:

 • toetusvõimaluste kohta;

 • maakonna arendustegevuste kohta;

 • maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta;

 • ettevõtluse kohta;

 • eraturukonsultantide teenuste kohta.

Nõustame kohalikke omavalitsusi ja nende allasutusi teemadel:

 • arendusideede nõustamine;

 • arendustegevustele ja investeerimisvajadustele rahastamisallika leidmine;

 • arendustegevuste planeerimise kompleksne nõustamine – OV arendusdokumentide aktuaalsuse jälgimine, koostamis- ja uuendamisprotsesside nõustamine jne;

 • toetustaotluste ettevalmistamise nõustamine - idee vastavuse kontroll, taotluste põhitingimuste selgitamine jmt;

 • KOVide poolt eraturult sisse ostetavate arendustööde ja -teenuste lähteülesannete koostamises ja tellimises osalemine ning vastuvõetavate tööde ja teenuste kvaliteedi osas järelevalve teenuse osutamine;

 • hangete nõustamine - lähteülesande koostamine, menetlusliigi valik, hankimisprotsess, hankelepingu koostamine.

Jälgi meid Facebook  

 

Ettevõtja messile

Hiiumaa Roheline märk

 

Unesco

Adapter

 

MAKis

 

Turismiinfopunkt

 

 

 

 

Meie teenused:

TASUTA NÕUSTAMINE:

 • Hiiumaa ettevõtja nõustamine

 • Investori nõustamine

 • MTÜ nõustamine

 • Kooli arengunõustamine

KOOLITUSED HIIUMAAL:

 • Tasuta koolitused Hiiumaal
 • Tasulised koolitused Hiiumaal
 • Uute koolituste koostamine, õppekavade väljatöötamine