11.02.19

Kontoriruum Kärdlas

Maakondlikud arenduskeskused

Toimetaja: KATRIN SARAPUU
21.11.18

Meie teenused:

TASUTA NÕUSTAMINE:

 • Hiiumaa ettevõtja nõustamine

 • Investori nõustamine

 • MTÜ nõustamine

 • Kooli arengunõustamine

KOOLITUSED HIIUMAAL:

 • Tasuta koolitused Hiiumaal
 • Tasulised koolitused Hiiumaal
 • Uute koolituste koostamine, õppekavade väljatöötamine
Toimetaja: HENRI REEDER

Uudised

« Tagasi

Kiitkem tublimaid kodanikke ja vabaühendusi

Otsime Hiiumaa tublimaid ja aasta jooksul enim silma paistnud kodanikke ja vabaühendusi, kes väärivad tunnustust. Kandidaate saavad esitada kodanikuühendused, omavalitsus, äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud ise, kes oma tublit tegevust saavad ankeedis avalikustada. Ettepanekuid ootame kuni 14. novembrini 2018. Esitamise ankeedid leiad altpoolt iga kategooria alt. Ärge olge kiitusega kitsid!

26. novembril saab sada aastat Eesti kodakondsuse kehtestamisest, mistõttu on tänavuse Ühisnädala teema 100 aastat kodanikuühiskonda, kodanike aktiivsust ja liikumist Eestis.

Maakondlike arenduskeskuste eestvedamisel toimuvad Ühisnädalal igas maakonnas tunnustussündmused silmapaistvate kodanikuühenduste, ettevõtmiste ja nende eestvedajate tänamiseks ning esiletõstmiseks.

Hiiumaa parimate tunnustamine toimub 27. novembril 2018. a  algusega kl 16 Hiiumaa Muuseumi Pikas Majas.

2018 a tunnustamise kategooriad:

Parima kodanikuühenduse 2018 tunnustus antakse organisatsioonile, kelle tegevus 2018. a on toonud kaasa olulise positiivse muudatuse paikkonnas ja/või maakonnas, teatud väärtuste säilitamisel ja arendamisel ning kelle tegevuse tulemus on suunatud laiemale sihtgrupile ning ei ole olnud suunatud ainult oma liikmetele.

Esita oma kandidaat vajutades siia.

Uuenduslik algatus 2018 tunnustus antakse kodanikuühenduste hulgas sündinud uuenduslikule algatusele, mis on suurepäraseks eeskujuks teistelegi.

Esita oma kandidaat vajutades siia.

Koosmeelekandja 2018 tunnustus antakse kodanikuühendus(te)ele, kelle koostöö  algatus on kandnud head vilja. On lahendatud kohalikke probleeme, tehtud sektoritevahelist koostööd.

Esita oma kandidaat vajutades siia.

Pärandikandja 2018 tunnustus antakse kodanikualgatuse korras toimivale pärandkultuurikandjale, kellele on oluline piirkondlik identiteet ja lugu, on saavutanud laia sotsiaalse mõju ja, kes on kaasanud oma tegevustesse kogukonna erinevate  põlvkondade liikmeid.

Esita oma kandidaat vajutades siia.

Parim vabatahtlik organisatsioon 2018 - tunnustatakse ettevõtet või  avaliku sektori asutust, kes on aktiivselt osalenud vabatahtlikus tegevuses või toetanud ning soodustanud oma töötajate vabatahtlikku tegevust.

Esita oma kandidaat vajutades siia.

Parim vabatahtlik 2018 - tunnustatakse isikut, kes on silma paistnud vabatahtlikus tegevuses piirkonna  sotsiaalhoolekandes, kogukonna avalike teenuste pakkumisel, keskkonnahoius, kultuuriloo ja muu külaelu edendavate valdkondade töös.

Esita oma kandidaat vajutades siia.

Kodanikuühiskonna toetaja 2018 - tunnustatakse isikut või organisatsiooni, kes on aasta jooksul silma paistnud erilise toetustegevusega Hiiumaa kodanikuühiskonnale. Toetustena peetakse silmas nii rahalisi kui mitterahalisi annetusi või tegevusi.

Esita oma kandidaat vajutades siia.

Hooliv kodanik 2018 – tunnustatakse kodanikku, kes igapäevaselt märgates abivajajat, toetades ja hoolides kodanikest enda ümber, on andnud suurema panuse kui ühiskond talt ootab.

Esita oma kandidaat vajutades siia.

Lisainfo:  Kaja Sõrmus, SA Hiiumaa Arenduskeskus, MTÜ konsultant, tel 5345 9558, kaja.sormus@hiiumaa.ee

Tunnustamist korraldab ja rahastab Hiiumaa Arenduskeskus koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga. 


21.11.18

Tasuta nõustamine ja koolitused Hiiumaa arenduskeskuses

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus kuulub Sihtasutus Tuuru õigusjärglasena üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus töötab üle 130 spetsialisti ja konsultandi. Võrgustiku kaudu pakutakse tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele ning algatatakse ja viiakse ellu maakonnale olulisi projekte.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik toetab ettevõtluse arengut - konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!
Nõustame potentsiaalseid, alustavaid ettevõtjaid ning juba tegutsevaid ettevõtjaid.
Pakume ettevõtjatele regulaarset tuge mentorklubi kui ka koolituste näol.
Meie võrgustikus töötab kokku enam kui 40 ettevõtluskonsultanti ja 7 kogenud ettevõtja konsultanti.
Tutvuge lähemalt meie teenustega!

Nõustame ja abistame vabaühendusi organisatsiooni loomisel ja arendamisel. Meie võrgustikku kuuluvad maakondlikud arenduskeskused, kus töötab kokku 17 vabaühenduste konsultanti, kes on teile abiks erinevates küsimustes. Teenuste pakkumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetame koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ka potentsiaalseid investoreid vajamineva informatsiooni ja asjaajamisega. Meie võrgustikus tegelevad 4 regionaalset investorkonsultanti uute ettevõtete meelitamisega Eestisse.

Edendame ettevõtlikku eluhoiakut noorte seas - pakume noortele mõeldud eriprogramme ettevõtluse ja ettevõtlikkusteadlikkuse kasvatamiseks igas maakonnas.

Kohalikele omavalitsustele pakume regionaalse arengu valdkonnas järgmisi teenuseid:

Jagame informatsiooni:

 • toetusvõimaluste kohta;

 • maakonna arendustegevuste kohta;

 • maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta;

 • ettevõtluse kohta;

 • eraturukonsultantide teenuste kohta.

Nõustame kohalikke omavalitsusi ja nende allasutusi teemadel:

 • arendusideede nõustamine;

 • arendustegevustele ja investeerimisvajadustele rahastamisallika leidmine;

 • arendustegevuste planeerimise kompleksne nõustamine – OV arendusdokumentide aktuaalsuse jälgimine, koostamis- ja uuendamisprotsesside nõustamine jne;

 • toetustaotluste ettevalmistamise nõustamine - idee vastavuse kontroll, taotluste põhitingimuste selgitamine jmt;

 • KOVide poolt eraturult sisse ostetavate arendustööde ja -teenuste lähteülesannete koostamises ja tellimises osalemine ning vastuvõetavate tööde ja teenuste kvaliteedi osas järelevalve teenuse osutamine;

 • hangete nõustamine - lähteülesande koostamine, menetlusliigi valik, hankimisprotsess, hankelepingu koostamine.

Toimetaja: HENRI REEDER

Jälgi meid Facebook  

Ühisnädal

Ettevõtja messile

Hiiumaa Roheline märk

Arvamusfestival

Unesco

Adapter

 

MAKis

 

Turismiinfopunkt

 

Hiiumaa maitsete aasta