12.08.19

Kontoriruum Kärdlas

Projektikonkurss Ettevõtlik Hiidlane

 

Maakondlikud arenduskeskused

Toimetaja: HENRI REEDER
21.11.18

Meie teenused:

TASUTA NÕUSTAMINE:

 • Hiiumaa ettevõtja nõustamine

 • Investori nõustamine

 • MTÜ nõustamine

 • Kooli arengunõustamine

KOOLITUSED HIIUMAAL:

 • Tasuta koolitused Hiiumaal
 • Tasulised koolitused Hiiumaal
 • Uute koolituste koostamine, õppekavade väljatöötamine
Toimetaja: HENRI REEDER

Uudised

Avati uus projektikonkurss Hiiumaa noortele

12. augustil avasid Hiiumaa Noorsootöö Keskus ja Hiiumaa Arenduskeskus uue noortealgatuste projektikonkursi "Ettevõtlik Hiidlane", millest toetatakse kohalike noorte ettevõtlikke ideid. Ideid saab esitada kuni 9. septembrini aadressil bit.ly/hiidlane.

Projektikonkursi eesmärk on toetada kogukonna või noore arengule suunatud ja noorte endi poolt algatatud ideede väljatöötamist ja elluviimist. 

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus koostas sel suvel ülevaate noorte omaalgatuste toetamise võimalustest kohalikes omavalitsustes ning toetudes küsitluse tulemuste analüüsile ja varasematele kogemustele noorte omaalgatusfondi Nopi Üles elluviimisel, sõnastas kaks testmudelit kohalikul tasandil rakendamiseks.

63 küsitluses osalenud omavalitsuse seast valiti välja 4, kes osalevad uute mudelite testimises. Peale Hiiumaa osalevad selles veel Jõgeva, Lüganuse ja Võru vald. Mudel rakendamise partneriteks Hiiumaal on Hiiumaa Noorsootöö Keskus ja Hiiumaa Arenduskeskus.

Hiiumaal toetatakse noortealgatusi Euroopa Regionaalarengu Fondi piirkondlike algatuste tugiprogrammi raames, mille ühes tegevuseks on noorte ettevõtlikkuse arendamine. 

Tingimused:

 • Osaleda saavad kõik Hiiumaal elavad või õppivad noored vanuses 7-26
 • Ideid saab esitada üksi või kuni 5-liikmelise noortegrupiga.
 • Toetust saab küsida kuni 500€

Ideed saab esitada 9. septembrini täites lühikese veebivormi aadressil bit.ly/hiidlane.

 

Umbes nädal hiljem tuleb kõigil osaljatel oma ideed tutvustada hindamiskomisjonile vabalt valitud vormis. Kasutada võib videomaterjali, slaide, etteasteid, graafikuid, aga ka lihtsalt oma idee suuliselt ilma abivahenditeta esitleda.

Hiiumaa Noorsootöö Keskus ja Hiiumaa Arenduskeskus kutsuvad üles kõiki Hiiumaa noori konkursil osalema, kas üksi või koos sõpradega. 

"See on võimalus astuda samm lähemale oma unistusele või viia ellu midagi ägedat koos sõpradega," ütles noorte ettevõtluskonsultant Henri Reeder.

 

 


21.11.18

Tasuta nõustamine ja koolitused Hiiumaa arenduskeskuses

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus kuulub Sihtasutus Tuuru õigusjärglasena üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus töötab üle 130 spetsialisti ja konsultandi. Võrgustiku kaudu pakutakse tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele ning algatatakse ja viiakse ellu maakonnale olulisi projekte.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik toetab ettevõtluse arengut - konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!
Nõustame potentsiaalseid, alustavaid ettevõtjaid ning juba tegutsevaid ettevõtjaid.
Pakume ettevõtjatele regulaarset tuge mentorklubi kui ka koolituste näol.
Meie võrgustikus töötab kokku enam kui 40 ettevõtluskonsultanti ja 7 kogenud ettevõtja konsultanti.
Tutvuge lähemalt meie teenustega!

Nõustame ja abistame vabaühendusi organisatsiooni loomisel ja arendamisel. Meie võrgustikku kuuluvad maakondlikud arenduskeskused, kus töötab kokku 17 vabaühenduste konsultanti, kes on teile abiks erinevates küsimustes. Teenuste pakkumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetame koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ka potentsiaalseid investoreid vajamineva informatsiooni ja asjaajamisega. Meie võrgustikus tegelevad 4 regionaalset investorkonsultanti uute ettevõtete meelitamisega Eestisse.

Edendame ettevõtlikku eluhoiakut noorte seas - pakume noortele mõeldud eriprogramme ettevõtluse ja ettevõtlikkusteadlikkuse kasvatamiseks igas maakonnas.

Kohalikele omavalitsustele pakume regionaalse arengu valdkonnas järgmisi teenuseid:

Jagame informatsiooni:

 • toetusvõimaluste kohta;

 • maakonna arendustegevuste kohta;

 • maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta;

 • ettevõtluse kohta;

 • eraturukonsultantide teenuste kohta.

Nõustame kohalikke omavalitsusi ja nende allasutusi teemadel:

 • arendusideede nõustamine;

 • arendustegevustele ja investeerimisvajadustele rahastamisallika leidmine;

 • arendustegevuste planeerimise kompleksne nõustamine – OV arendusdokumentide aktuaalsuse jälgimine, koostamis- ja uuendamisprotsesside nõustamine jne;

 • toetustaotluste ettevalmistamise nõustamine - idee vastavuse kontroll, taotluste põhitingimuste selgitamine jmt;

 • KOVide poolt eraturult sisse ostetavate arendustööde ja -teenuste lähteülesannete koostamises ja tellimises osalemine ning vastuvõetavate tööde ja teenuste kvaliteedi osas järelevalve teenuse osutamine;

 • hangete nõustamine - lähteülesande koostamine, menetlusliigi valik, hankimisprotsess, hankelepingu koostamine.

Toimetaja: HENRI REEDER

Jälgi meid Facebook  

Ühisnädal

Ettevõtja messile

Hiiumaa Roheline märk

 

Unesco

Adapter

 

MAKis

 

Turismiinfopunkt

 

Hiiumaa maitsete aasta