Toetuste uudised

« Tagasi

Maanteeameti liikluskasvatus- ja liiklusohutusalase projektikonkursi tähtaeg 15. märts

Maanteeamet kuulutab välja üleriigilise projektkonkursi, et kaasrahastamise kaudu tõsta elanikkonna liiklusalast ohuteadlikkust ning aktiviseerida kodanikkonda algatama liikluskasvatusega seotud tegevusi. Liikluskasvatusalase ennetustegevusega seotud projektitaotluste esitamise tähtajad on:

  • 15.03 (projektid, mille tegevused toimuvad perioodil 15.04 kuni 30.11),
  • 15.08 (projektid, mille tegevused toimuvad perioodil 15.09 kuni 30.11),
  • 15.12 (projektid, mille tegevused toimuvad esitamistähtajale järgneva aasta 15.01 kuni 30.11).

Projektikonkursi eesmärk on aidata kaasa liikluskultuuri paranemisele ja liikluskasvatusalaste kodanikualgatuste kasvule Eestis, leida koostöökontakte nii kodanikuühenduste, seltside kui MTÜ-dega, kaasata kohalikke omavalitsusi liiklusohutusalase teabe levitamisse, leida uusi loomingulisi viise liikluskasvatusalaste tegevuste läbiviimiseks ning lõimida liiklustemaatikat paikkonna ettevõtmistesse.

Maanteeameti liikluskasvatuse osakond ootab kandideerima asutusi, registreeritud MTÜ-sid ja sihtasutusi, FIE-sid, seltsinguid, kohalikke omavalitsusi ja muid organisatsioone (v.a riigiametid). Projekte toetatakse maksimaalselt 50% ulatuses kogumaksumusest, teise poole projekti liiklusohutus- ja liikluskasvatusalaste tegevuste kulust peab moodustama omafinantseering või lisaks ka kaasfinantseering kolmanda(te)lt osapool(t)elt.

Tingimustest lähemalt