Sotsiaalteenused

Sotsiaalministeeriumi tellimusel, Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetusel  meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" kaardistasid arenduskeskused sotsiaalhoolekandeteenuste osutamise hetkeolukorra maakondade lõikes ja tõid maakondlikes analüüsides välja sotsiaalteenuste osutamise ja arendamise vajadused perioodil 2016-2020.



Sotsiaalministeeriumi ja arenduskeskuste partnerluse põhjuseks oli ka vajadus määratleda omavalitsuse piiridest suuremate koostööpiirkonnad teenuste pakkumiseks taotlusvoorude avamise eeltingimusena. 



Sotsiaalhoolekande teenuste maakondlik kaardistus toimus ajavahemikul november 2015 – jaanuar 2016

Uuriti: 

 • Demograafilised trendid
 • Ülevaade pakutavatest teenustest
 • Teenusvajaduse hindamine
 • Teenuse delegeerimise praktikad
 • Teenuste integreerimise praktikad
 • Teenuste kättesaadavus
 • Teenuste rahastamisallikad
 • Teenuste kvaliteediarendus
 • Peamised probleemid teenuste osutamisel ja arendamisel
 • Teenuste arendusplaanid
   
Hiiumaa kaardistuse lõppdokument (31.12.2015)


Maakondlik analüüs, mida koostati 2016 aasta esimestel kuudel

 
Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused taotlusvoor on avatud 1. augustist kuni 31. oktoobrini 2016 kl 17:00.