Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019

Tugiprogrammi aluseks on Hiiumaa arengustrateegia 2020+.

 
Eesmärk 1: Elanikkonna tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv läbi ettevõtliku eluhoiaku kujundamise
Hiiumaal – noorte hulgas.
Tulemus: noored on julged, aktiivsed, avatud mõtlemisega, ettevõtlikud, panustavad kogukonna
tegevustesse ning on konkurentsivõimelised tööturul.
Ettevõtlusõpe on rakendatud lisaks gümnaasiumiastmetele (1 kool) põhikooli kolmandas astmes 2
Hiiumaa põhikoolis . Tegevustes osaleb Hiiumaa 6 kooli. Luuakse 2 õpilasfirmat. Ettevõtlikkusõppe
erinevates tegevustes (äriideede koolitus, õpiring, praktika vm tegevus) osaleb 120 kooliõpilast.
Tegevuste kirjeldus: praktikate ja töövarjuks olemiste korraldamine, noorte osalemine naabermaakondade noorteprogrammides, osalemine Haridusfestivalil, ettevõtlusteemaliste õpitubade korraldamine koolides, ettevõtlikkust arendavate sündmuste korraldamine. Majandusõppe ja õpilasfirmade arendamine: õpilasfirmade koolitusprogrammi korraldamine, õpilasfirmade õpetajakoolituste korraldamine, majandusõppe korraldamine Hiiumaa põhikoolides. Piirkondlik ja üle-Eestiline koostöö: koostöö loomine, hoidmine Saaremaa ja Läänemaa noorteprogrammidega ning Tartu Ettevõtluskülaga. MAK võrgustiku noorte koordinaatoritega koostöö, kogemuste vahetus. Äriideede konkursi Bright Minds koordineerimine: informeerituse kujundamine, koolituspäevade ettevalmistus ja läbiviimine, kohalik reklaam, õpilaste tunnustamine maakondlikult, mentorite leidmine ja töö mentoritega. 
Ettevõtliku Kooli programmi juurutamine: sisehindamismudeli juurutamine Hiiumaa üldhariduskoolides, õpetajate osalemine koolitustel, konverentsidel ;  parimate praktikate kogumine, vormistamine ja jagamine. Skandinaavia osalusega ettevõtete külastamine LääneEestis ; keelepraktika Rootsis.
Kaasatud partnerid: Emmaste Põhikool, Käina Põhikool, Suuremõisa Lasteaed- Põhikool; Palade Põhikool ; Lauka Põhikool ; Kärdla Põhikool ; Hiiumaa Gümnaasium ; Hiiumaa ettevõtjad; 
Hiiumaa Rajaleidja keskus, Hiiu vald, Käina vald, Emmaste vald, Pühalepa vald, Tallinna Tehnikaülikool, noortekeskused.
 
Eesmärk 2: Hiiumaa töökohtade arv püsib vähemalt 2013. aasta tasemel ja töötajate sissetulekud on
suurenenud läbi alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele, võimalikele investoritele vajalike teadmiste, toe, inspiratsiooni ja innustuse pakkumise.
Tulemus: Hiiumaa on hea mainega ettevõtjate seas, ettevõtluskeskkond on soodne tegutsemiseks.
Hiiumaa töökohtade arv püsib vähemalt 2013 aasta tasemel. Arenguprojekti rakendanud ettevõtete arv 25.Tegevuses osalenud ettevõtete arv 40.
Tegevuste kirjeldus: Hiiumaa loomeettevõtjate tugimine: Hiiumaa loomemajandustoodete turundusplaani koostamine ja messidel osalemine Läänemere regioonis (kavandatud on osaleda mööbli, sisearhitektuuri, disaini ja kinnisvaramess Interjöör (2017 aprillis esialgu kogemuste ning kontaktide hankimise eesmärgil ; edaspidi soovime välja minna eksponendina) ning kolmandal PATEE perioodi elluviimise aastal ühel sel ajal aja-ja asjakohasel välismessil. Eesmärk on jõude Hiiumaa toodetega eksporditurule. Kavas on osaleda Hiiumaa käsitöödega Mardilaadal) ; loomemajanduse eksporditurule jõudmise arendus ; loomeettevõtjatele suunatud koolituste õppekava väljatöötamine ja koolituste läbiviimine ; inkubatsiooniteenus (uuritud on vajadust selle teenuse järgi, selle põhjal kavandasimegi tegevuse PATEE kavasse. Praegu on meie loomeettevõtjad kohapealse teenuse puudumise tõttu sunnitud oma ettevõtte mujale registreerima ning tegutsema mujal, et saaks osaleda (näiteks Tallinnas) vastavates teenuste programmides). Väikeettevõtja säilitusprogramm (kontseptsioon ja selle rakendamine). Biosfääri programmiala (BPA) ettevõtlustingimuste võrdlus Eesti ja teiste BPA piirkondadega piirkonnaspetsiifiliste ressursside kaardistamine ; väärtusahela põhine arendustegevus. Ettevõtluskeskkonna ressursside koondamine, andmebaasi kaasaegsena hoidmine. 
Ettevõtluse rohestamine (keskkonnateadliku ja säästliku käitumise soodustamine). Ettevõtja õhtukool (eesmärk on ettevõtjate arengu toetamine juhtimispõhimõtetest ja – kompetentsidest lähtuvate oskuste arendamisega. Pakume nö arengusüste – regulaarseid konkreetsetele teadmistele /oskustel keskendunud lühikesi loenguid/ seminare teemadel, mis on seotud  tuumikkompetentsidega) .
Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine (koolitused). Õppereisid. Ettevõtjate teemahommikud (arvamusliidritega). Soovime juurutada järjepideva enesearendamise kultuuri.
Kaasatud partnerid: Hiiumaa loomeeettevõtjad, kohalikud omavalitsused, kõrgkoolid, teiste maakondade loomeettevõtjate esindused; Hiiumaa ettevõtjad , Keskkonnaamet, täiskasvanute õppeasutused 
 
Eesmärk 3: Toimib Hiiumaa ettevõtjaid ja kogukonda toetav tulemuslik ning tasakaalustatud
kohaturundus.
Tulemus: Hiiumaa kui tervik on hea mainega ning tuntud nii külastajate kui ettevõtjate seas. Ettevõtete müügikäive kasvab 20%.Parendatud ja turundatud turismiteenuste , turismipakettide arv 10. Tegevuses osalenud ettevõtete ja organisatsioonide arv 40.
Tegevuste kirjeldus: Turundusplaani 2017 2020 koostamine (olemasoleva kaasajastamine); elluviimine. Hiiumaa visuaalne identiteet meedias ja füüsilises keskkonnas kavandamine, tegevuste elluviimine. Hiiumaa veebiturunduse kontseptiooni arendamine ja elluviimine. Hiiumaa Rohelise märgi arendustegevused. Külastajate, külastajateekonna uuring. Koolitused. Rahvusvahelise konverentsi korraldamine. Turundusüritustel osalemine. Ühisprojektides osalemine. Ühiste turundusmaterjalide tegemine. Turundussündmuste korraldamine sh. valdkondlikud turundussündmused. Kohalike toodete sh kohalik toit, müügi toetamine sh portaali hiiumaamaitsed.ee edasi arendus, asjaaja ajakohasena hoidmine.
Kaasatud partnerid: Hiiumaa ettevõtjad, kohalikud omavalitsused, maavalitsus, koostöökogu, Keskkonnaamet, turismiliit.
 
Tegevuste elluviimise aeg 01.01.2017-31.12.2019.
 
Tugiporgrammi kogumaht 140 400 eurot, millest Euroopa Liidu Regionaalarengu fondi toetus 117936 eurot.
 

 

Ettekanded 10. novembril 2017 toimunud Nordplus programmi infopäev   Ettekannete teemad: Programmi Nordplus üldtutvustus – Anne Hütt, SA Archimedes Nordplus...

10. novembril 2017 toimunud Nordplus programmi infopäev

Ettekanded 10. novembril 2017 toimunud Nordplus programmi infopäev   Ettekannete teemad: Programmi Nordplus üldtutvustus – Anne Hütt, SA Archimedes Nordplus...

Rahandusministeeriumi pressiteade 22. jaanuar 2020 Rahandusministeerium ootab alates 22. jaanuarist kuni 19. veebruarini 2020 kandidaate iga-aastasele regionaalauhindade konkursile....

Algab regionaalmaasikate noppimine – pane teele oma lemmik

Rahandusministeeriumi pressiteade 22. jaanuar 2020 Rahandusministeerium ootab alates 22. jaanuarist kuni 19. veebruarini 2020 kandidaate iga-aastasele regionaalauhindade konkursile....

Sihtasutuse Hiiumaa Arenduskeskus ja Loov Eesti eestvedamisel kohtusid 4. aprillil Hiiumaa loomeinimesed ekspertide Ragnar Siili ja Virgo Sillamaaga, kes üheskoos panid alguse Hiiumaa...

Alustati Loov Hiiumaa strateegia ja tegevuskava koostamist

Sihtasutuse Hiiumaa Arenduskeskus ja Loov Eesti eestvedamisel kohtusid 4. aprillil Hiiumaa loomeinimesed ekspertide Ragnar Siili ja Virgo Sillamaaga, kes üheskoos panid alguse Hiiumaa...

Arenguseire Keskus pakub uurimistöö tulemusena välja neli Eesti regionaalse majanduse arengustsenaariumi, mis aitavad mõista, kuidas võiks majandustegevus ja selle paiknemine Eestis erinevate...

Arenguseire Keskus lõi Eesti regionaalse majanduse arengustsenaariumid

Arenguseire Keskus pakub uurimistöö tulemusena välja neli Eesti regionaalse majanduse arengustsenaariumi, mis aitavad mõista, kuidas võiks majandustegevus ja selle paiknemine Eestis erinevate...

Kuigi kaunid kevadilmad ei soosinud just koosolekutel olemist, siis oli palju aktiivseid inimesi (123), kes osalesid Hiiumaa arengukava 2035+ avalikel aruteludel, kaasa mõtlesid ja andsid oma...

Avalikud arutelud ja küsitlused selleks korraks möödas

Kuigi kaunid kevadilmad ei soosinud just koosolekutel olemist, siis oli palju aktiivseid inimesi (123), kes osalesid Hiiumaa arengukava 2035+ avalikel aruteludel, kaasa mõtlesid ja andsid oma...

12. augustil avasid Hiiumaa Noorsootöö Keskus ja Hiiumaa Arenduskeskus uue noortealgatuste projektikonkursi "Ettevõtlik Hiidlane", millest toetatakse kohalike noorte ettevõtlikke ideid....

Avati uus projektikonkurss Hiiumaa noortele

12. augustil avasid Hiiumaa Noorsootöö Keskus ja Hiiumaa Arenduskeskus uue noortealgatuste projektikonkursi "Ettevõtlik Hiidlane", millest toetatakse kohalike noorte ettevõtlikke ideid....

Vähese huvi tõttu õppereisi ei toimu. Vabandame.  

Ei toimu ! Õppereis ja jäätmemajandusalane infoseminar 12.11.2019

Vähese huvi tõttu õppereisi ei toimu. Vabandame.  

MTÜ Loov Eesti ja SA Hiiumaa Arenduskeskus kutsuvad mittetulundusühendusi, ettevõtjaid, loovisikuid, käsitöölisi ja teisi huvilisi e-poe Etsy koolitusele.   Koolitusele registreeri...

e-poe loomise koolitus 25.05.2018

MTÜ Loov Eesti ja SA Hiiumaa Arenduskeskus kutsuvad mittetulundusühendusi, ettevõtjaid, loovisikuid, käsitöölisi ja teisi huvilisi e-poe Etsy koolitusele.   Koolitusele registreeri...

Käsitletavad teemad: Kultuuride erinevused, protokoll ja etikett rahvusvaheliste partnerite ja külalistega suhtlemiseks, ärisündmuste korraldamiseks Registreerimine  ...

Erinevate riikide kombed ja tavad. Protokoll ja etikett, 22-23.01.2019

Käsitletavad teemad: Kultuuride erinevused, protokoll ja etikett rahvusvaheliste partnerite ja külalistega suhtlemiseks, ärisündmuste korraldamiseks Registreerimine  ...

Ootame Sind osalema koolitusel Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid.   Osalemise soovist saad teada anda 8. jaanuarini 2018. On tore, kui teed seda juba...

ESFi koolitus: Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid algab jaanuaris 2018

Ootame Sind osalema koolitusel Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid.   Osalemise soovist saad teada anda 8. jaanuarini 2018. On tore, kui teed seda juba...

Esita oma idee siin -  bit.ly/ eelarvamusfestival2018 Kui su arvates vajab mõni otsus kaalumist, teema tõstatamist, küsimus põhjalikumat arutelu, vastuolu lahendamist,...

Esita Hiiumaa [eel]arvamusfestivali programmi oma arutelu ettepanekud hiljemalt 8. aprilliks 2018

Esita oma idee siin -  bit.ly/ eelarvamusfestival2018 Kui su arvates vajab mõni otsus kaalumist, teema tõstatamist, küsimus põhjalikumat arutelu, vastuolu lahendamist,...

  Riigi ja kohalike omavalitsuste tegevused, mis võimaldaksid piirkonna ettevõtjatel oma tegevust arendada 28.06.2017   Riigihalduse minister saatis märtsis 2017...

Ettevõtluse kitsaskohad.

  Riigi ja kohalike omavalitsuste tegevused, mis võimaldaksid piirkonna ettevõtjatel oma tegevust arendada 28.06.2017   Riigihalduse minister saatis märtsis 2017...

Möödunud aastal väga populaarseks saanud Ettevõtlustänava töötoad tulevad Hiiumaale ka sel aastal. MTÜ Ettevõtlusküla annab seekord koolituse ka gümnaasiumiõpilastele. ...

Ettevõtlusküla tuleb taas Hiiumaale

Möödunud aastal väga populaarseks saanud Ettevõtlustänava töötoad tulevad Hiiumaale ka sel aastal. MTÜ Ettevõtlusküla annab seekord koolituse ka gümnaasiumiõpilastele. ...

Koolituse toimumise aeg: esmaspäev, 25. november 2019 Koolituse toimumise koht:šampanjabaar Kork, Sadama 30a, Kärdla Koolituse toimumise kellaaeg: 9:00-16:15 Registreerimine:...

Ettevõtte brändisaadik - 3 in 1

Koolituse toimumise aeg: esmaspäev, 25. november 2019 Koolituse toimumise koht:šampanjabaar Kork, Sadama 30a, Kärdla Koolituse toimumise kellaaeg: 9:00-16:15 Registreerimine:...

Exceli koolitused toimuvad Tuuru majas (Vabrikuväljak 1, Kärdla) Koolitused toimuvad tellimisel.   Exceli alg- ja kesktase .  Kell 9:00- 15:00, 6 akadeemilist tundi....

Exceli koolitused

Exceli koolitused toimuvad Tuuru majas (Vabrikuväljak 1, Kärdla) Koolitused toimuvad tellimisel.   Exceli alg- ja kesktase .  Kell 9:00- 15:00, 6 akadeemilist tundi....

Tulenevalt sellest, et Hiiu maakond ja Hiiumaa vald kattuvad territoriaalselt haldus- ja asustusüksusena, koostatakse Hiiu maakonna arengustrateegia, Hiiumaa valla arengukava ja...

Hiiumaa arengukava 2035+

Tulenevalt sellest, et Hiiu maakond ja Hiiumaa vald kattuvad territoriaalselt haldus- ja asustusüksusena, koostatakse Hiiu maakonna arengustrateegia, Hiiumaa valla arengukava ja...

MAJANDUSAASTA KOKKUVÕTE JA HIIUMAA ETTEVÕTJATE TUNNUSTAMINE Kõik huvilised on oodatud Hiiumaa Arenguseminarile neljapäeval, 8. novembril 2018 kell 15.00 Suuremõisa lossi.  Seminaril...

Hiiumaa Arenguseminar 2018

MAJANDUSAASTA KOKKUVÕTE JA HIIUMAA ETTEVÕTJATE TUNNUSTAMINE Kõik huvilised on oodatud Hiiumaa Arenguseminarile neljapäeval, 8. novembril 2018 kell 15.00 Suuremõisa lossi.  Seminaril...

Hiiumaa Arenguseminar toimub neljapäeval, 10. oktoobril 2019 kell 15.00 Suuremõisa lossis.   Seminaril leiab muuhulgas aset värskelt valminud trükise "Hiiumaa majandusülevaade 2018"...

Hiiumaa Arenguseminar 2019

Hiiumaa Arenguseminar toimub neljapäeval, 10. oktoobril 2019 kell 15.00 Suuremõisa lossis.   Seminaril leiab muuhulgas aset värskelt valminud trükise "Hiiumaa majandusülevaade 2018"...

Hiiumaa [eel]arvamusfestival 16.08.2018 Orjaku sadamas   PÄEVAKAVA:   12.00 KOLUMISE KOGUSAAMISE algus – registreerumine Muusikaline tervitus – Valdek Elmi ...

Hiiumaa [eel]arvamusfestival 16.08.2018 Orjaku sadamas

Hiiumaa [eel]arvamusfestival 16.08.2018 Orjaku sadamas   PÄEVAKAVA:   12.00 KOLUMISE KOGUSAAMISE algus – registreerumine Muusikaline tervitus – Valdek Elmi ...

Kümme Hiiumaa  edumeelse mõtteviisiga ettevõtet osalevad Eestis esimestena ringmajandusest lähtuva ärimudeli innovatsioonikiirendi programmis. Ringmajandus on hea võimalus muuta...

Hiiumaa ettevõtted osalevad ringmajanduse pilootprogrammis

Kümme Hiiumaa  edumeelse mõtteviisiga ettevõtet osalevad Eestis esimestena ringmajandusest lähtuva ärimudeli innovatsioonikiirendi programmis. Ringmajandus on hea võimalus muuta...