Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2015-2016

Meetme " Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuse 5.4.2. "Piirkonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise kava"  Hiiu maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm 2015-2016
 
Tegevus 1 Ettevõtlikkus- ja ettevõtlusõpe noortele
Oodatavad tulemused: Hiiumaa koolides on majandusõpe rakendatud kõigis kooliastmetes ja on ette valmistatud selle käivitamiseks vajalikud dokumendid: koostatud on 3-5 uurimistööd.
TEGEVUSE SISU KIRJELDUS
• Ettevõtlikkus- ja ettevõtlusõppe mahud ja pedagoogide vajadus kooskõlastatakse koolijuhtidega, ettevõtjatega.
• Põhikoolid (35 h) ja gümnaasium valmistavad ette ettevõtlusõpe (70 h) (RÕK valikaine) viimise õppekavadesse, koolide lõpetajad omandavad teadmised oma äri alustamisest, 6 gümnasisti osaleb õpilasfirma töös.
• Kõikide koolide õpilased kirjutavad essee ja arutlevad teemal „Mina ja ettevõtja" ning see on kooli õppekava osa.
• Gümnaasiumiõpilased teevad uurimusi pere- ja koduettevõtetest Hiiumaal ja parimad avaldatakse maakonna ajalehes.
• Kõik gümnaasiumiklasside õpilased külastavad  vähemalt 2 ettevõtet, kus töötab enam kui 50 in, ja analüüsivad külastusi, lisaks 3 tegutsevat pere-või koduettevõtet.
• Hiiumaa ettevõtjad ja koolid valmistavad ette üldhariduskoolide õpilaste praktikate korralduse.
• Pooled Hiiumaa ettevõtjad võtavad endale kohustuse juhendada üliõpilaste, gümnaasiumide ja põhikoolide lõpetajate lõputöid oma kuludena.
Partnerid: Hiiumaa Ettevõtjate Liit (HEL), maakonna üldhariduskoolid, Hiiumaa Ametikool, Hiiumaa Rajaleidja keskus, ettevõtted, meedia.
 
Tegevus 2 Elukestev ettevõtlikkus- ja ettevõtlusõpe ning tugiteenused alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele.
Oodatavad tulemused: tegutseb 1 mentorklubi grupp aastas;  toimib ettevõtjate õhtukool; koostatud on 2 uut õppekava; 75% täiskasvanute koolitajatest on läbinud andragoogika koolituse; on toimunud vähemalt 1 ettevõtjate valdkonnapõhine õppereis.
TEGEVUSE SISU KIRJELDUS
• Tehakse uuringuid ettevõtlikkuse ja ettevõtluse arendamiseks Hiiumaal, sh kommunikatsioonide arendamise ja energeetilise sõltumatuse ja kindluse tagamiseks, arvestades piirkondlikku, so saarelist eripära.
• Kaasates Hiiumaa ettevõtjaid, vahendatakse külalislektoreid, korraldatakse õppereise ja pakutakse mentorprogrammi. 
• Loomemajanduses, sotsiaalses ettevõtluses ja nendega seotud valdkondades alustavatele ettevõtjatele osutatakse inkubatsiooniteenuseid, mis loovad eeldused ettevõtete kasvuks, jätkusuutlikkuseks ja rahvusvahelistumiseks.
• Töötatakse välja õppekavade rakenduskavad, lähtuvalt riiklikult kinnitatud kutsestandarditest elukestvas õppes osalejatele turismi-, toitlustus- ja majutusteeninduse valdkonnas. Koostatakse ökoturismi õppekava (valmib 2018). Õppekavadele tuginevate koolituste abil tõstetakse Hiiumaal toodetud toodangu ja teenuste kvaliteeti, parandatakse kohaliku toorme kasutamise oskust.
• Pere- ja koduettevõtete, samuti mikro- ja väikeettevõtete tegevusi kajastatakse pidevalt meedias.
 
Tegevus 3 Hiiumaa turundustegevused
Oodatavad tulemused: Hiiumaa ühisturunduskeskuse loomise kavandamisega on alustatud: Hiiumaa Rohelise Märgiga tunnustatud toodete arv 50.
TEGEVUSE SISU KIRJELDUS
• Hiiumaa elu- ja külastuskeskkonda, tooteid ja teenuseid reklaamitakse ja müüakse nii Hiiumaal kui väljas pool Hiiumaad.
• Andmebaasi loomine Hiiumaal  toodetavatest toodetest, pakutavatest teenustest . Koostatakse Hiiumaa turundusplaan. 
• Parandatakse kohalike toodete (sh kohalik toit) müüki, teenuste pakkumist läbi tootearenduse
• Hiiumaa Rohelise Märgi arendus- ja turundustegevus läbi kohaliku müügivõrgu,
• Programmi „Maale elama" kaudu potentsiaalsete Hiiumaale elama asuvate leidmine, nende vajaduste väljaselgitamine ning elukoha- ja töö- või ettevõtlusvõimaluste, kooli- ja lasteaiakohtade ning huvitegevusvõimaluste pakkumine-vahendamine, eluasemete rajamine ja/või rentimine soodsatel tingimustel
• Maakonna ettevõtluspäevade ja arenguseminari regulaarne korraldamine. PATEE kava elluviimisest ülevaate andmine.
 
Tegevus 4: Tugiteenused investoritele
Oodatavad tulemused: Hiiumaale tehakse vähemalt 1 investeering
TEGEVUSE SISU KIRJELDUS
• Ettevõtlus-, keskkonna- ja tehnoloogiakoolitused, millede rahastamises osalevad kohalikud ettevõtjad.
• Ettevõtja õhtukool Tuurus.
• investorite nõustamine (0,2 töökohta) ja teenindamine (sõidud, tõlked jmt kulud).
 
tegevus 5 Turismiasjaliste tugimine
Oodatavad tulemused: loodud on 5 teemavõrgustikku (majutajad, toitlustajad, sündmuste korraldajad/ sündmused/ reisijuhid; tegevuste pakkujad; tekkinud on 4 uut turismiteenust ja 10 paketti; koolitatud on 8 uut reisijuhti.
TEGEVUSE SISU KIRJELDUS
• "Virtuaalse Hiiumaa" andmete vajaduse põhine uuendamine:  toodetavad tooted pakutavad teenused 
• Luua võrgustik turismiettevõtetest, kes tahavad ja on huvitatud loodus-, huviala-, hobi jmt turismist, ning millised on valmis/võimelised selles ka panustama.
• Ühtse Hiiumaal toimuvate sündmuste elulise internetipõhise kava väljatöötamine ja realiseerimine suveks. 
• Ökoturismiteemalised koolitused Hiiumaa reisijuhtidele jt huvirühmadele.
 
Rahastamisallikad: Euroopa Regionaalarengu fond 65895,88 eurot 
Omafinantseering 10969,12 eurot.