Regionaalsete investeeringutoetuste programm

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avab 16. novembril 2020 taotlusvooru, kuhu maakondlikud arendusorganisatsioonid saavad esitada ettepanekuid riigi toetusele maakondlike arengustrateegiate tegevuste täitmiseks 2021. aastal. Taotlusvoor lõppeb 15. jaanuaril 2021 ja toetust rahastab Rahandusministeerium riigieelarvest.

 

Hasartmängumaksust regionaalsetele investeeringutele eraldatud vahendite kasutamise aluseks on alates 2019. aastast Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud määrus maakondade arengustrateegiate elluviimise toetuse andmise tingimuste ja korra kohta. 

Haldusreformiga anti omavalitsustele ülesandeks kavandada ja suunata ühiselt maakonna arengut. Alates 16. novembrist 2020 saab taotleda riigilt toetust selleks koostatud maakonna arengustrateegia tegevuskava elluviimiseks.

Toetuse andmisega soovib riik kaasa aidata maakondade majanduskasvule ja heaks elukvaliteediks vajalike teenuste kättesaadavusele, mida omavalitsused saavad tagada läbimõeldud ja hästi planeeritud arengustrateegiatega.

 

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme (MATA) määrus on kinnitatud 30. aprillil 2019.

2021. aastal toimub ainult üks taotlusvoor (MARO ettepanekud taotlemisõigusega projektide nimekirja koostamiseks):

16. november 2020 - 15. jaanuar 2021

Taotlusi oodatakse Hiiumaa Arenduskeskusesse hiljemalt 31. detsembriks 2020 e-postiaadressil arenduskeskus@hiiumaa.ee. 

Taotlusvormi leiad siit.

 

Hindamiskomisjon toimub 2021. aasta veebruari teisel poolel ning 2021. aasta vooru nimekirjad saaksid kinnitatud kevade alguses. 

 

2021. aasta taotlusvooru eelarve on 7,4 miljonit eurot, mis jaguneb maakondade vahel. Toetusmeetmesse esitatavate projektide valik tehakse iga maakonna arengustrateegia tegevuskava koostamisel või selle alusel. Meedet rahastatakse hasartmängumaksust regionaalsetele investeeringutele eraldatavast toetustest ning regionaaltoetuse eelarvest.

 

Taotlejaks võib olla maakonna arengustrateegia tegevuskavas kokkulepitud tegevuse eestvedaja – kohaliku omavalitsuse üksus, MTÜ, sihtasutus, äriühing, riigiasutus, avalik-õiguslik ülikool.

Minimaalne toetuse suurus on 30 000 € (põhivarainvesteeringute projektide puhul 50 000 €).

Maksimaalne toetuse määr on 75% abikõlblikest kuludest. Riigiabi projektide puhul järgitakse täiendavalt riigiabi reegleid.

 

Maakonna tasandil valitakse välja kõige laiema mõjuulatusega projektid, mis peavad vastama järgmistele nõuetele:

-       panustavad „Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020" eesmärkidesse;

-       panustavad maakonna arengustrateegia eesmärkidesse;

-       sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas;

-       on vähemalt maakondliku ulatusega mõjuga (Harjumaa ja Ida-Virumaa puhul vähemalt viie omavalitsuse ulatusega mõjuga).

 

Maakonna tasandil valitud projektide rahastamise ettepaneku (põhinimekiri ja 1-2 reservprojekti) esitab maakondlik arendusorganisatsioon kinnitamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK). Nõuetele vastavad projektid kinnitab RTK hindamiskomisjoni ettepanekul taotlemisõigusega projektide nimekirja.

Toetusmeedet viiakse ellu osana riigi regionaalarengu strateegiast. Eesti regionaalarengu strateegia elluviimiseks suunab riik aastatel 2014-2020 kokku ligikaudu 324 miljonit eurot regionaaltoetusteks.

 

Loe toetusmeetme kohta lähemalt siit: 

www.rahandusministeerium.ee/et/regionaalareng-ja-poliitika/siseriiklikud-toetused#t1

www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond

 

Lisainfo:

Tiina Loorand

663 1888

tiina.loorand@rtk.ee

 

Kaja Sõrmus

tel 5345 9558

e-post: kaja.sormus@hiiumaa.ee