Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede (MATA)

Hasartmängumaksust regionaalsetele investeeringutele eraldatud vahendite kasutamise aluseks on alates 2019. aastast Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud määrus maakondade arengustrateegiate elluviimise toetuse andmise tingimuste ja korra kohta. 

Haldusreformiga anti omavalitsustele ülesandeks kavandada ja suunata ühiselt maakonna arengut. Tänasest, 15. maist 2019 saab taotleda riigilt toetust selleks koostatud maakonna arengustrateegia tegevuskava elluviimiseks.

Toetuse andmisega soovib riik kaasa aidata maakondade majanduskasvule ja heaks elukvaliteediks vajalike teenuste kättesaadavusele, mida omavalitsused saavad tagada läbimõeldud ja hästi planeeritud arengustrateegiatega.

 

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme (MATA) määrus on kinnitatud 30. aprillil 2019.

2019. aastal toimuvad taotlusvoorud kahes osas (MARO ettepanekud taotlemisõigusega projektide nimekirja koostamiseks):

15. mai – 1. juuli – I voor

15. august – 30. september – II voor.

Käesoleva aasta taotlusvooru eelarve on 6,15 miljonit eurot, mis jaguneb maakondade vahel. Toetusmeetmesse esitatavate projektide valik tehakse iga maakonna arengustrateegia tegevuskava koostamisel või selle alusel. Meedet rahastatakse hasartmängumaksust regionaalsetele investeeringutele eraldatavast toetustest ning regionaaltoetuse eelarvest.

 

Taotlejaks võib olla maakonna arengustrateegia tegevuskavas kokkulepitud tegevuse eestvedaja – kohaliku omavalitsuse üksus, MTÜ, sihtasutus, äriühing, riigiasutus, avalik-õiguslik ülikool. Minimaalne toetuse suurus on 30 000 € (põhivarainvesteeringute projektide puhul 50 000 €). Maksimaalne toetuse määr on 75%. Riigiabi projektide puhul järgitakse täiendavalt riigiabi reegleid.

Maakonna tasandil valitakse välja kõige laiema mõjuulatusega projektid, mis peavad vastama järgmistele nõuetele:

-       panustavad „Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020" eesmärkidesse;

-       panustavad maakonna arengustrateegia eesmärkidesse;

-       sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas;

-       on vähemalt maakondliku ulatusega mõjuga (Harjumaa ja Ida-Virumaa puhul vähemalt viie omavalitsuse ulatusega mõjuga).

 

Hiiumaa taotlusi oodatakse Hiiumaa Arenduskeskusesse hiljemalt 14. juuniks 2019

e-postiaadressil arenduskeskus@hiiumaa.ee. 

Taotlusvormi leiad siit.

 

Maakonna tasandil valitud projektide rahastamise ettepaneku (põhinimekiri ja 1-2 reservprojekti) esitab maakondlik arendusorganisatsioon kinnitamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK). Nõuetele vastavad projektid kinnitab RTK hindamiskomisjoni ettepanekul taotlemisõigusega projektide nimekirja.

Toetusmeedet viiakse ellu osana riigi regionaalarengu strateegiast. Eesti regionaalarengu strateegia elluviimiseks suunab riik aastatel 2014-2020 kokku ligikaudu 324 miljonit eurot regionaaltoetusteks.

 

Lisainfo:

www.rahandusministeerium.ee/et/regionaalareng-ja-poliitika/siseriiklikud-toetused#t1

www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond

 

 

 

Lisainfo:

Kaja Sõrmus

tel 5345 9558

e-post: kaja.sormus@hiiumaa.ee