Maakonna arengukava ja arengustrateegia 2035+

« Tagasi

Tuuru majas algasid renoveerimistööd

10.06.2021

Tänasel  esimesel ehituskoososlekul sai tehtud kokkulepped Tuuru maja renoveerimistööde ajagraafikus. Hanke "Kärdla linn Vabrikuväljak 1 hoone osaline rekonstrueerimine" võitja on  Pihla Grupp OÜ (12111070)( koostöös Markend Team OÜ (12332055)). Tööd alustatakse juunikuu jooksul ning ajakava on kavandatud nii, et sügisel saab juba sisustama hakata. 

Tööde omanikujärelevalvet teostab BCM Konsultandid OÜ.

Tööd viiakse ellu projekti "Kaasaegse keskkonna loomine Hiiumaa ettevõtluse arengu toetamiseks" (projekt nr RE.2.01.20-0226) raames. Projekt sai toetust 2019 aasta maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest.


Hiiumaa arengukava 2035+

Tulenevalt sellest, et Hiiu maakond ja Hiiumaa vald kattuvad territoriaalselt haldus- ja asustusüksusena, koostatakse Hiiu maakonna arengustrateegia, Hiiumaa valla arengukava ja eelarvestrateegia ühtse arengudokumendina.
 
Maakonna arengustrateegia on nii maakonnaplaneeringutes seatud maakondlike ruumistrateegiate elluviimise kui ka keskvalitsuse (ministeeriumite) ja maakonna kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös ja ühisrahastusel elluviidavate arendustegevuste kavandamise aluseks. Koostatavad maakondade arengustrateegiad annavad ülevaate Eesti piirkondliku arengu probleemidest ja vajadustest ning on sisenditeks üleriigiliste arengudokumentide koostamisel ja riigi tasandi poliitikate kujundamisel. 
Eriti oluline on maakonna arengustrateegia koostamisega panustada  Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 eesmärkide ja põhimõtete elluviimisesse ning anda sisend selle strateegia edasisse uuendamisse. Lisaks avalikule sektorile on maakondade arengustrateegiate uuendamine võimalusteks nii ettevõtjatele kui ka kodanikuühendustele ja kohalikele elanikele ühiskonna arengus kaasarääkimiseks. 
Käesoleval aastal, peale haldusreformi toimumist, peavad kohalike omavalitsuse arengukavade ja maakondade arengustrateegiate koostamine käima nö käsikäes, üksteist vastastikku täiendava protsessina. Tööde tulemusi on kavas paindlikult arvesse võtta nii Eesti regionaalpoliitika uuendamisel, sh siseriiklike meetmete kui Euroopa Liidu rahastusvõimaluste kontekstis.

Hiiumaa valla arengukava 2035+

Vastu võetud 31.10.2018 määrusega nr 39. Redaktsiooni jõustumise kp: 30.11.2020

Lisa Hiiumaa valla arengukava 2035+
[RT IV, 27.11.2020, 4 - jõust. 30.11.2020]

Lisa 1 Hiiumaa valla eelarvestrateegia
[RT IV, 27.11.2020, 4 - jõust. 30.11.2020]

Lisa 2 Arengut mõjutav väliskeskkond

Lisa 3 Hetkeolukorra kirjeldus

Lisa 4 Arengukava tegevuskava

[RT IV, 27.11.2020, 4 - jõust. 30.11.2020]

 
Lisainfo
aivi.telvik@hiiumaa.ee
katrin.sarapuu@hiiumaa.ee