Leader meetmest toetatud projektid

12.06.19
 
 
Hiiumaa ettevõtlike naiste arenguprogramm (meede 3 "Uuenduslik kogukond")
 

2-aastane arenguprogramm Hiiumaa naisettevõtjatele.

Programmis osalemiseks peab osalejal olema registreeritud äriühing.

Miks me seda teeme? 

Hiiumaa valla arengukava 35+ põhjal puuduvad Hiiumaal mikro- ja väikeettevõtete koostöövormid, -kogemused ja -võimekus ning ettevõtjad üksinda ilma avaliku sektori toeta ei suuda neid üles ehitada. Samuti tuuakse arengukavas probleemina välja vähene ettevõtete koostöö teadus- ja arendusasutustega ning madal noorte ettevõtlikkus. 

Statistikaameti andmetel on Hiiumaal sooline palgalõhe maakondade arvestuses üks suurimaid. 2017. aastal oli kõige suurem palgalõhe Ida-Viru maakonnas – 27,9 protsenti, järgnesid Järva 25,6, Hiiu 25,3, Võru 24,0, Rapla 15,0, Lääne-Viru 14,3 ja Põlva 12,9 protsendiga. Kõige väiksem oli sooline palgalõhe Saare maakonnas – 11,3 protsenti. 

Statistikaameti andmetel olid 2017. aastal Eestis kümnest juhist kaks naised. Lisaks on Eesti naised endiselt meestest rohkem seotud hoolduskohustuste ja heategevusega ning spordivad, osalevad kultuuriüritustel ja muus vabaajategevuses meestest vähem. 

Hiiumaal on probleemiks ettevõtlike naiste vähene võrgustumine. Mujal maakondades on naisettevõtjate klubid ja võrgustikud olemas, mõned näited: Pärnu ettevõtlike naiste klubi, Harku valla ettevõtlike naiste klubi, Lihula ettevõtlike naiste klubi, Lõuna-Eesti ettevõtlike naiste klubi, Ettevõtlike Saare naiste klubi, MTÜ Ettevõtlikud naised Raplamaal, Järvamaa Ettevõtlike naiste klubi, BPW-Estonia, Ladies Circle Estonia. 

Kuidas on arenguprogramm üles ehitatud? 

Programmi raames käivad Hiiumaa naisettevõtjad 2 aasta jooksul koos 10 korda, mille käigus tutvutakse nii kohalike toodete ja teenustega kui ka kuulatakse esinejaid väljastpoolt Hiiumaad.

Projekt algab BPW Estonia naisteklubi inspiratsioonikoolitusega „Kõik on võimalik". Koolitust viib läbi Ester Eomõis, kes on EBS-i õppejõud ning BPW Estonia president. Koolituse eesmärk on julgustada naisi ettevõtlusega tegelema ning oma ettevõtet edasi arendama. 

Projekti raames kutsutakse külla Saaremaa ettevõtlike naiste klubi, eesmärgiga luua kontakte ning saada ülevaade naabermaakonnas tegutsevatest naisettevõtjatest.  

Projekti lõpus külastatakse Tallinna Tehnikaülikooli, et kuulda ja näha, milliseid koostöövõimalusi pakub ülikool ettevõtetele. 

Programmi jooksul saavad osalejad ülevaate, kuidas oma ettevõtte tooteid ja teenuseid arendada, milliseid asukohapõhiseid ressursse on võimalik kasutada (taimed, loodusvarad, mesi jmt), kuidas jõuda välisturgudele, millised on olnud erinevate valdkondade ettevõtjate raskused ning kuidas neid ületada.  

Programmi kava: 

I kohtumine: Ester Eomõis inspiratsioonikoolitus „Kõik on võimalik" 

II kohtumine: tootedisain. Triibuvineer OÜ töötuba, esineb Mirjam Hunt; 

III kohtumine: turism. Palade Loodushariduskeskus, Huusi Holiday & Spa, Soera Talumuuseum, esineb Ülane Vilumets; 

IV kohtumine: keskkond. Kohtumine Saaremaa ettevõtlike naistega, esineb Eva Truuverk; 

V kohtumine: taaskasutus. MTÜ Jääk ja Praak töötuba, esineb Reet Aus; 

VI kohtumine: ehtekunst. Kaia Saarna ateljee külastus, esineb Mari Ojasaar; 

VII kohtumine: mahetoit. Vaba Aed OÜ tootmise külastus (HIID), esineb Kadri Mets; 

VIII kohtumine: looduskosmeetika. Tahe OÜ töötuba, esineb Pille Lengi; 

IX kohtumine: õppereis Tallinna Tehnikaülikooli 

X kohtumine: lõpetamine 

Milline on programmi tulemus?

Hiiumaa ettevõtlike naiste arenguprogrammi läbiviimise tulemusel tekib Hiiumaale motiveeritud ja teotahteliste naisettevõtjate ametlik võrgustik, kes üksteist toetavad, ettevõtlust edasi viivad ning tänu kellele väheneb saarel sooline palgalõhe. Hiiumaale tekib juurde uusi ettevõtteid ning olemasolevad ettevõtted kasvavad ja arenevad sh luuakse vähemalt üks uus töökoht. Tehakse koostööd teadus- ja arendusasutustega. Noored ettevõtjad saavad julgust ja nõuandeid, et oma ettevõtteid luua ja arendada. Naisettevõtjad peavad oluliseks meid ümbritsevat keskkonda ja selle hoidmist  ning väärindavad kohalikke ressursse. Tänu programmi pidevale kajastamisele, hakkavad sarnaseid väärtuseid hindama ka need ettevõtjad, kes programmis ei osale. 

Mis saab pärast arenguprogrammi elluviimist? 

Hiiumaa Arenduskeskus osaleb lisaks partnerina rahvusvahelises projektis LOOM, mille rahastustaotlus on esitatud Hollandi peapartneri poolt märtsi alguses. Positiivse rahastusotsuse korral saame järgmisel kolmel aastal läbi viia ettevõtluse baaskoolituse ja koolitada kokku 30 alustavat naisettevõtjat. Projekti käigus koolitatakse välja ettevõtluse õpetaja ning coach, viimase ülesandeks saab naisettevõtjate edasine toetamine. 

Rahastus

Hiiumaa ettevõtlike naiste arenguprogramm on toetatud LEADER meetmest 3 "Uuenduslik kogukond", summas 9347.38 eurot.

Projekti kogumaksumus on 10 385,97 eurot, omaosaluse osa 1038,59 eurot katavad programmis osalejad.
Projekti elluviimise aeg on 05.04.2019-11.06.2021.
 

Hiiumaa turundus- ja immigratsioonistrateegia (Meede 4 Arengukööstöö)
Viitenumber 9201800166

LEADER projektitoetuse toel valmis Hiiumaa turundus- ja immigratsioonistrateegia ja veebiportaali hiiumaa.ee lähteülesanne.

Projekti eesmärgiks oli luua strateegiadokument, mis kirjeldab kuidas läbi süstemaatilise ja eesmärgipõhise tegevuse suurendada sihtkoha tuntust ja parandada mainet, suurendada külastatvust ja väärindada kohalikku ressurssi ning oskusi. 

Strateegia osana valmis detailne 3-aastane tegevuskava eesmärkide saavutamiseks. 

Projekti raames valmis veebiturunduskanali www.hiiumaa.ee uue kontseptsiooni lähteülesanne, mille baasilt saab tellida veebilehe arendustööd.

Strateegiaga saab tutvuda siin: Hiiumaa kohaturundusstrateegia . 

Töö valmis Identity OÜ poolt veebruaris 2019 SA Hiiumaa Arenduskeskuse tellimusel. Vaata rohkem siit

Projekti maksumus: 43927.07 eurot
Sellest toetus: 30617.19 eurot.
Projekti elluviimise aeg: 01.05.2018-31.05.2020
 
 
Ettevõtjate ja kooliõpilaste ühine teeninduskoolitus (viitenumber 619216390082).
 
Projekti eesmärgid on:
- toetada noorte majanduslikku iseseisvust andes neile toitlustusteeninduse alased algteadmised, mis võimaldavad turismisektoris hooajalist tööd saada;
- õpilased töötavad suvehooajal Hiiumaa turismiettevõtetes;
- võimaldada väljaspool Hiiumaad õppivatel õpilastel ennast tööalaselt Hiiumaaga siduda;
- projektis osalenud õpilased on majanduslikult sõltumatumad ja teevad pärast projekti lõppemist osaajaga tööd teenindajatena kutseõppeasutustes või kõrgkoolides õppimise ajal, neil on selleks vajalikud teadmised ja oskused;
- projektis osalenud õpilased on informeeritumad ettevõtlusest ja kasutavad omandatud teeninduskogemusi karjääri kujundamisel;
- parandada noorte väärtushinnanguid (kohusetunne, sallivus jms), suhtlemisoskuste, aja planeerimise, vaba aja veetmise võimaluste kasutamise oskuseid; 
- ettevõtjad on paremini informeeritud seadusandlusest, mis seondub alaealiste ja noorte  töölevõtmisega toitlustusettevõtetes. 
Lisandväärtusena saavad meie asutuste külalised meeldiva teeninduskogemuse väljaõppe saanud noorte teenindajate kaasabil ning noored saavad praktiseerida välikülalistega suheldes õpitud keeli.
Projektis osalejad on Hiiumaa ja väljaspool Hiiumaad õppivate Hiiumaal sissekirjutust omavate X - XII klassi õpilased ning teenindusettevõtjad. Grupi suuruseks on planeeritud 12-15 õpilast.
Projekti maksumus:2509,96 eurot
sellest toetus: 2250 eurot
Omaosaluse katavad Hiiumaa omavalitsused
Projekti elluviimise aeg: 01.12.2016-01.12.2018
 
 
 
Hiiumaa pildipanga loomine (viitenumber 619216390272)
 
Projekti eesmärk: Teadlikult pilte valides turundada elukeskkonda ja mõjutada kaudselt (ühe osana tegelikust inimese otsustusprotsessist) otsuseid kas Hiiumaal puhkamiseks, elama asumiseks, ettevõtlusega tegelemiseks vm.
Projekti raames luuakse Hiiumaa pildipank, mille maht on loomisel vähemalt 400 pilti ning seda täiendatakse jooksvalt ning mis hakkab asuma domeenil www.fotoprojekt.hiiumaa.ee
Projekti maksumus: 2767,50 eurot
sellest toetus: 2490,75 eurot.
Projekti elluviimise aeg: 01.09.2016-31.08.2018
Omaosaluse katavad Hiiumaa omavalitsused
Vaata ühisprojekti siit.
 
 
 
Teadmussiirde päevad ettevõtjatele (meede 3 Uuenduslik kogukond)
 
Projekti sisu on koolitus- ja teavitustegevused Hiiumaa ettevõtluse arendamiseks.
Eesmärk on ettevõtjate arengu toetamine juhtimispõhimõtetest lähtuvate oskuste arendamisega ja kompetentside täiendamine kaasaegsete teadmistega.
Pakume nö arengusüste – regulaarseid konkreetsetele  teadmistele /oskustele keskendunud lühikesi loenguid/ seminare teemadel, mis on seotud erinete kompetentsidega Soovime juurutada järjepideva enesearendamise kultuuri.
Koolitus- ja teavitustegevused toimuvad erinevates vormides. teemahommikud arvamusliidritega (alates 2018), „Teadlaselt ettevõtjale" (praktilised suunised); ühe- ja kahepäevased koolitused; suvekool ja õhtukool. 
Sihtgrupid/ valdkonnad antud projekti raames on osad valdkondade ülesed, osad otseselt suunatud (loomemajandus, metsandus, toiduainetetööstus, turism jne)
Antud projekti raames on kavandatud ellu viia üksteist koolitus- ja teavitustegevust koostöös Eesti Maaülikooliga ning Tartu Ülikooliga.
Projekti maksumus : 20302,18 eurot
sellest toetus: 17256,85 eurot.
Omaosaluse katavad Hiiumaa omavalitsused ja ettevõtjad.
Projekti elluviimise aeg: 01.09.2017-31.10.2019
 
 
 
Hiiumaa visuaalse kuvandi kaasajastamine läbi külastus-, elu-, ettevõtluskeskkonna ühisturundamise (meede 4 Arengukoostöö, viitenumber 619217391966 )
 
Hiiumaa mainekujunduse ja turismitegevuste ühisprojekti põhieesmärk on ühtse, positiivse Hiiumaa visuaalse kuvandi loomine nii kohalike kui külaliste silmis läbi aastaringse külastus-, elu-, ettevõtluskeskkonna ühisturundamise. Toetada Hiiumaa turunduse ja internetikuvandi arendustegevust ning suurendada seeläbi
Hiiumaa külastatavust. Ühtset kuvandit luuakse läbi alljärgnevate alaeesmärkide elluviimise: veebikuvandi parendamine ühtse turundusvisuaali loomisega sealhulgas kasutades Hiiumaa logo ja asjakohasuse korral Hiiumaa rohelist märki; turundada Hiiumaad kui partnerit äriklientidele ning seeläbi elavdada Hiiumaa külastatavust väljaspool turismi mõistes kõrghooaega; tugevdada koostööd saare ettevõtjate ja teiste sektorite vahel.
Projekti tulemina luuakse kunstiliselt kõrgetasemeline, kaasaegne külastajat kõnetav visuaal :
- toodete /teenuste ja meie eluskeskkonna sümbioosi foto(lavastuse)d; valmib vähemalt 30st fotost koosnev fotoseeria, mida eksponeeritakse avalikus ruumis (praamil, avalikes hoonetes (näiteks haigla, koolid, kultuurikeskused , seltsimajad, kogukonnakeskused ), avalikes külastuskohtades (näiteks tuletornid, sadamad), ettevõtetes. Lisaks kasutatakse messidel , trükimeedias (pildid ajakirjades), fotolõuendile loodud rändnäitusel (sadamahooned, lennujaam, saatkonnad jne); 
- valmivad illustreeritud trükis raamatuna ja postkaartidena  Hiiumaal toodetud kaupade/ teenuste koht mida kaasatud ettevõtted  kasutavad oma esindustrükisena ning mida kasutatakse maakonna ettevõtluse mainekujunduses.
- valmivad lühifilmid (3 tk) Hiiumaa külastus -ja ettevõtluskeskkonnast 
- seni ainult trükisena ilmunud Hiiumaa kataloog tehakse kättesaadavaks veebis (lingitav).
- ülaltoodu teadlikuks, läbimõeldud turundamiseks valmib detailne turustusplaan.
- Hiiumaa veebilehe uuendamine sidumaks selle lehega www.visithiiumaa.com (äpp)
Projekti maksumus : 17408,72 eurot
sellest toetus: 15667,85 eurot.
Omaosaluse katavad Hiiumaa omavalitsused ja ettevõtjad
Projekti elluviimise aeg: 01.09.2017-31.10.2019
 
 
E-turunduse arenguprogramm Hiiumaa ettevõtjatele (meede 3 Uuenduslik kogukond)
 
Projekti sisu on e-turunduse arenguprogramm Hiiumaa ettevõtjatele, mille eesmärk on Hiiumaa ettevõtluse arengu toetamine läbi turundusalaste oskuste arendamise ja kaasaegsete trendide tutvustamise. 
 
Arenguprogrammi raames on 20 Hiiumaa ettevõtjal võimalus osaleda ettevõtjatele mõeldud e-turunduse arenguprogrammis, mis viiakse läbi Hiiumaal 2018. aasta jooksul. Programmi raames toimub 5 turunduskoolitust, mis moodustavad omavahel terviku. Koolitused sisaldavad ka praktilisi ülesandeid, mis aitavad teoreetilist osa ka reaalselt rakendada.
Toetus: 7213,80 eurot
Projekti elluviimise aeg: 2018. aastal.
 

 

Toimetaja: KATRIN SARAPUU