Läbiviidud koolituste ajalugu

« Tagasi

Koolitus Nutikas eneseareng edasi lükatud märtsi

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi

Koolituse läbiviimise koht: SA Hiiumaa Arenduskeskus Tuuru majas, Vabrikuväljak 1, Kärdla

Koolituse läbiviimise aeg: 6.-7. märts, 20.-21. märts ja 25.-26. märts

kell 9-17 sh 45 minutit lõunapausi

Koolitaja: Kaie Pranno: Olen Hiiumaa Noorsootöö Keskuse noorsootöö koordinaator ja Noorte Tugila spetsialist. Lisaks olen sertifiseeritud ERYICA digitaalse noorteinfo e-koolitaja. Oma töös puutun tihti kokku õpioskuste teemaga tänu noortele, kes satuvad oma murega Noorte Tugilasse. Muutuv maailma ja eriti digitaalsed keskkonnad on need teemad, mis mind paeluvad. Olen läbi viinud viimasel kaheksal aastal erinevaid noorteprojekte, alates noortealgatusest kuni rahvusvaheliste noorteprojektideni. Antud projektide üheks lahutamatuks osaks on saanud mitteformaalse õppe mõtestamine ja reflekteerimine ehk teisi sõnu kuidas ja mida noored erinevate tegevuste käigus õpivad. Olen ka ise tudeng, õppides Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias, mistõttu on ka endal otsene seos õppimisega ja sellega seotud raskustega.

 

Sihtrühm: 20–34- ja 55–64-aastased madala haridustasemega elanikud, madala haridustasemega väikelastevanemad, vähemalt 45-aastased hõivatud, igas vanuses mitteaktiivsed elanikud, vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed.

 

Eesmärk ja väljund: Koolituse lõpuks õppija oskab juhtida enda õppimist, mõistab, et pidev enesearendamine ja enesetäiendamine aitab elus paremini toime tulla ning oskab õppida iseseisvalt ja väikestes gruppides. Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% auditoorsetes tundides. Õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse tunnistus.

Kursuse teemad:

  • Tänapäeva kiirelt muutuv keskkond. Adekvaatne minapilt.
  • Õppimise olemus ja õppimisvõimalused.
  • Õppimise korraldus. Õppimist toetavad strateegiad ja võtted (enda õpistiili määratlemine; efektiivsed õpistrateegiad ja meetodid; töö tekstiga; õppimisega seotud takistavad ja soodustavad uskumused ja hoiakud; eneseanalüüs ja reflektsioon; tekstiloome alused, teksti koostamine; korrektne keelekasutus (sh e-suhtlus); matemaatiliste oskuste arendamine).
  • Õppimise tulemuste tagasisidestamine ja hindamine.

Grupi suurus: 12 inimest

Maksumus:  tasuta

Info ja registreerimine: Kaja Sõrmus, tel 5345 9558. kaja.sormus@hiiumaa.ee

Õppekava

Registreerin koolitusele

Koolitus toimub koostöös Eesti Vabaharidusliiduga, projekti "Õpioskus kui võti õppesse" (projekti kood 2014-2020.1.06.16-0058) raames.