Kohaliku omaalgatuse programm

Alates 2018. aastast on programmi rakendaja Hiiu maakonnas SA Hiiumaa Arenduskeskus.

Programmi määrus võeti vastu 9. märtsil 2018.

 

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

  • meede 1 – kogukonna areng;
  • meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.

Meetme 1 (kogukonna areng) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meetme 2 (elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. aprilliks 2019 kl 16.30 SA Hiiumaa Arenduskeskusele e-posti aadressil arenduskeskus@hiiumaa.ee.

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:

  • mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
  • sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi maakondlik hindamiskomisjon 2019. aastaks on moodustatud Hiiumaa Arenduskeskuse juhataja käskkirjaga 12. märtsil 2019.

Komisjoni koosseis:

Komisjoni esimees:

Monika Pihlak – Hiiumaa vallavalitsuse arenguosakonna juhataja;

Liikmed:

Heli Üksik – Külaselts MUHV

Katrin Sarapuu – Hiiumaa Arenduskeskuse projektijuht

Ingrid Purge – Ühendus Kodukant Hiiumaa esindaja

Kaie Pranno – Ühendus Kodukant Hiiumaa esindaja

KOPi infot sai 16. märtsil kell 11 Kuri seltsimajas toimunud MTÜde ümarlaual, kus tutvustati programmi nõudeid taotlejatele, taotlusele ja tegevustele. 

Esitlus infopäeval

 

Enne taotluse koostamist tutvu programmi määruse ja hindamismetoodikaga:

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus

Programmi määruse seletuskiri

Hindamismetoodika


2019 kevadvooru taotlus- ja eelarvevormid:

TAOTLUSVORM meede 1- Kogukonna areng 
EELARVEVORM  meede 1- Kogukonna areng

TAOTLUSVORM meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine
EELARVEVORM meede 2 -Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine


2019 kevadvooru aruandevormid:
Meede 1 - sisuaruanne

Meede 1 - kuluaruanne

Meede 2 - sisuaruanne

Meede 2 - kuluaruanne

 

2018 sügisvooru aruandevormid:

Meede 1 - sisuaruanne

Meede 1 - kuluaruanne

Meede 2 - sisuaruanne
Meede 2 - kuluaruanne


Vajalik abimaterjal hea taotluse koostamiseks:

Vabaühenduste projektitaotluse koostamise juhend
Kommenteeritud taotlusvorm meede 1
Kommenteeritud taotlusvorm meede 2

 

Sisuline ja tehniline abi: Kaja Sõrmus 5345 9558; 50 52 998; kaja.sormus@hiiumaa.ee