Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor avaneb 1. septembril 2021, taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2021.

Programmi uus määrus on vastu võetud 20.03.2021.  

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

  • Kogukonna areng;
  • Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine.

Kogukonna arengu meetme kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Ühe projekti toetuse piirsumma on 2500 eurot.

Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetme kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 4000 eurot.

Programmi rahaline maht on 28 359 eurot aastas, millest kevadvoorus on juba kasutatud 65% ehk 18 855 eurot. Sügisvooru rahaline maht on seega 9504 eurot.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobriks 2021 kl 16.30 e-keskkonnas (valida õige meede) :

 

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:

  • mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
  • sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi maakondlik hindamiskomisjon 2021. aasta sügisvoorus:

Komisjoni esimees: 

Monika Pihlak                    – Hiiumaa Vallavalitsuse arenguosakonna juhataja,

liikmed:

Ingrid Purge                 – MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa esindaja;

Margit Kääramees       – MTÜ Ühendus Kodukant Hiiumaa esindaja;

Heli Üksik                    – MTÜ Külaselts Muhv juhatuse liige;

Katrin Kivivuori            – SA Hiiumaa Arenduskeskuse projektijuht.

 

KOPi infopäev toimub neljapäeval, 16. septembril algusega kell 13 ZOOM keskkonnas.

Enne taotluse koostamist tutvu programmi määruse ja hindamismetoodikaga:

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus 

KOP määruse seletuskiri

Hindamismetoodika

 

Abimaterjalid taotluse koostamisel 2021:

Juhend taotluse täitmiseks e-keskkonnas

Videojuhend taotluse täitmiseks e-keskkonnas

Näiteid väljundi tõendusdokumentidest

15. aprilli 2021 infopäeva slaidid

 

Taotlusvormid sügisvoor 2021

Kogukonna areng meetme näidisvorm (taotlus täidetakse e-keskkonnas)

Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine meetme näidisvorm (taotlus täidetakse e-keskkonnas)

Aruandevorm

 

2020 sügisvooru aruandevormid:

MEEDE 1 sisuaruande vorm

MEEDE 1 kuluaruande vorm

MEEDE 2 sisuaruande vorm

MEEDE 2 kuluaruande vorm

 

2020 kevadvooru aruandevormid:

MEEDE 1 sisuaruande vorm

MEEDE 1 kuluaruande vorm

MEEDE 2 sisuaruande vorm

MEEDE 2 kuluaruande vorm

 

Vajalik abimaterjal hea taotluse koostamiseks:

Vabaühenduste projektitaotluse koostamise juhend

 

Sisuline ja tehniline abi: Kaja Sõrmus 5345 9558; 50 52 998; kaja.sormus@hiiumaa.ee