Hiiumaa arenduskeskusest

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskuse nõukogu liikmed on määratud Käina Vallavalitsuse 28. septembri 2017 korraldusega nr 189 ja muudetud Hiiumaa Vallavalitsuse 29. augusti 2018 korraldusega nr 659 SA Hiiumaa Arenduskeskuse nõukogu liikmete tagasi kutsumine ja uute nõukogu liikmete nimetamine.

Nõukogu esimees:

Nõukogu liikmed:

Hiiumaa Arenduskeskus kuulub Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikku. Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikku kuuluvad ka kõik teised maakondlikud arenduskeskused, mida on kokku 15.

Maakondlikud Arenduskeskuste võrgustiku tegutsemise aluseks on väliskaubandus-ja ettevõtlusministri 31. märtsi 2015. a käskkiri nr 15-0094 „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks" (muudetud 22.07.2016 käskkirjaga nr 16-0225, muudetud 23.03.2017 käskkirjaga nr 1.1-1/17-066) punktis 1.1.5. sätestatud meetmetegevuse nr 5.1.1.„Nõustamine ja piirkondlike ettevõtjate arendamine maakondlikes arenduskeskustes".

Selle tegevuse raames pakutakse ettevõtlusalast nõustamisteenust ning teisi toetavaid tegevusi, mis on suunatud ettevõtlusteadlikkuse kasvu ja ambitsioonika ettevõtluse leviku suurendamiseks, igas maakonnas. Hiiumaal toimuvad tegevused Hiiumaa Arenduskeskuse eestvedamisel.

Tegevuste elluviimise tulemusena on projekti perioodi lõpuks kasvanud inimeste teadlikkus ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest ühiskonnas, ettevõtlusalane kompetents ning kontaktvõrgustik. Projekti elluviimise periood  algas 1. jaanuaril 2015. a ja tegevused peavad olema lõpetatud hiljemalt 31. detsembriks 2023. aastal. Elluviija perioodil 2015 – 2018 oli Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus; 2019 – 2023 MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused (Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik).

Lisaks viib Hiiumaa Arenduskeskus ellu programmi Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (lühendina PATEE), mille rahastajaks on Rahandusministeerium.

Hiiumaa programmis viiakse 2020-2023 ellu kolme tegevust:

a) Hiiumaa tuntuse kasvatamine elu-, ettevõtlus- ja külastussihtkohana (4 turundusprojekti); 
b) ettevõtjate konkurentsivõime kasvu toetamine (3 arenguprogrammi, 1 klubiline programm, bioressursside väärindamine, tugistruktuurid (andmed, analüüs, demokeskus) ja

c) noorte ettevõtlikkuse kasvu toetamine (tegevuse koordineerimine koolides ja lasteaedades, õpilasfirmade ja projektide konkurss, koolitused noortele (teenindus, giid), juhendajate tugimine, uurimistööd, tunnustamine jm.

Täpsemalt saab tegevustega tutvuda siin.

Investeeringute ligimeelitamisel teeb Hiiumaa Arenduskeskus koostööd EAS Välisinvesteeringute Keskuse ja teiste Lääne-Eesti maakondlike arenduskeskustega. Ühiselt palgatud ja ühiselt läbiräägitud tegevuskavaga regionaalne investorkonsultant pakub tuge info jagamisel piirkonna kohta, teeb väärtuspakkumisi investoritele, korraldab välisinvesteeringute maandamise ja järelteeninduse tegevusi. 

Lisaks ettevõtluskeskkonna arengu ja ettevõtjate kasvu toetamisele, investeeringute ligimeelitamisele ning noorte ettevõtlikkuse suurendamisele tegelevad maakondlikud arenduskeskused ka vabaühenduste nõustamise ja ühenduste võimekuse suurendamisele suunatud tegevuste elluviimisega (nt koolitused, eestvedajate tunnustamised jmt). Selle tegevuse rahastajaks ja eesmärkide ning ülesannete seadjaks ning tulemuste kontrollijaks on Siseministeerium läbi Kodanikuühenduste Sihtkapitali (KÜSK). 

Ühena vähestest arenduskeskustest tegeleb Hiiumaa Arenduskeskus lisaks sihtkoha arendamise ja turundamisega ning EAS Turismiarenduskeskuse partnerina turismiinfo vahendajana turismiinfokeskuses.