Ettevõtlik kool

„Ettevõtlik kool" on haridusprogramm, mis on alguse saanud Ida-Virumaal ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.


Ettevõtlikus õppes on  hariduse eesmärgiks seatud ettevõtliku hoiaku kujundamine.

 
Milleks õpetada koolis ettevõtlikkust?
Tänases maailmas muutuvad kiiresti nii tehnoloogiad, geopoliitiline situatsioon kui globaalne majandusruum tervikuna. Seetõttu peame suutma õppijaid ette valmistada töökohtadeks, mida veel ei eksisteeri, kasutama tehnoloogiaid, mida pole veel leiutatud ning lahendama probleeme, mida me ei oska täna veel ettegi kujutada.


Selle saavutamiseks on õppeprotsess üles ehitatud nii, et:

 

·       Õpetaja on suunaja ja juhendaja, kes võimaldab  igal õpilasel osaleda talle sobivas rollis ja võtta vastutus oma õppimise eest.

 

·       Õppetöö mõtestamiseks on õpitav seostatud reaalse eluga ning seda rakendatakse praktikas kaasates partnereid.  

 

·       Teadmiste ja oskuste paremaks omandamiseks kasutatavad õpetajad aktiivõppemeetodeid ja teevad koostööd. Paraneb õppeainetevaheline lõimumine.

·       Õpilane osaleb enda õpitulemuste hindamises.  

·       Ettevõtlik õpe ei ole õppeaine, vaid on aineülese pädevusena ning läbiva teemana rakendatav kõikides õppeainetes (RÕK 2010)

 

Ettevõtlikku õpet rakendades suureneb õpimotivastioon, paraneb õpitulemus ja  kujuneb ettevõtlik ehk Tahan-Suudan-Teen :) eluhoiak.

 
Vaata filmi Tahan, Suudan, Teen :) ehk mis on ettevõtlik haridus ja miks on seda vaja:http://www.youtube.com/watch?v=mpx6VZyY5M4

 
Rohkem infot www.evkool.ee 

Tahan, Suudan, Teen :)
Can do, Will do :)