Meie teenused:

TASUTA NÕUSTAMINE:

 • Hiiumaa ettevõtja nõustamine

 • Investori nõustamine

 • MTÜ nõustamine

 • Kooli arengunõustamine

KOOLITUSED HIIUMAAL:

 • Tasuta koolitused Hiiumaal
 • Tasulised koolitused Hiiumaal
 • Uute koolituste koostamine, õppekavade väljatöötamine

Uudised

« Tagasi

Millised trendid mõjutavad Eesti piirkondade tulevikku?

Arenguseire Keskuse konverentsil  „Teistmoodi tulevik" (07.11.2019)  tutvustas Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) vanemanalüütik Veiko Sepp Eesti regioonide majandusarengut mõjutavaid uuendusi, trende ja protsesse. 

Ta tõi esile, et olulisimad uuendused ja trendid Eesti regionaalarengu suunajana on: 

1. Tööstustootmise automatiseerimine ja robotiseerimine
2. Asjade/kõige internet
3. Iseliikuvad/kaugjuhitavad sõidukid, sh droonid
4. Kliimamuutus
5. Hajutatud tootmisega nutikad energiasüsteemid
6. Kohapõhine ringmajandus
 

Märksõnad mis iseloomustavad neid on: 

1. Automatiseerimine ja robotiseerimine tööstustootmises
• Töökohtade vähenemine traditsioonilises tööstuses, eriti kõrgete tööjõukulude survel
• Automatiseerimine kui võimalus tööstustootmise säilitamiseks ja tagasitoomiseks kõrge palgatasemega regioonides
• Automatiseerimine kui võimalus perifeersetele väikese mastaabiga tööturgudele tööstuse tootmisüksuste asukohavalikus
• „Algoritmitööstus"
2. Asjade/kõige internet (IoT/IoE)
• Tootlikkuse kasv eelkõige inimtöö arvelt – tootmisprotsess, logistika, tark linn
• Energiasääst vajadusepõhisest seadmete tööst (kuid energiakulud süsteemide ülalhoidmiseks)
• Vaba aja kasv majapidamistööde arvelt 
• Juurutamiseks vaja jõukust, mastaapi ja kultuurilist avatust
• Suurim suhteline kasu perifeerias ja hõreasustuses
3. Isejuhtivad sõidukid
• Sõidukogemuse muutus – uus ajakasutus sundjuhtimise asemele
• Pendelrände mugavuse kasv, seonduvalt ka areaali suurenemine
• Suurlinnades konkurent ühistranspordile, hõreasustuses viimase miili täiendus
• Hõreasustuse väikeasulate kättesaadavuse paranemine – hinnatum elukeskkond
4. Kliimamuutus
• Kliimasoojenemise otsene mõju soosib Eesti regioone – see vähendab küttekulusid, pikendab suvist turismi- ja puhkehooaega, suurendab Eesti põllumajanduse ja kalanduse suhtelist konkurentsivõimet (paremad kasvutingimused, suurem toiduvajadus).
• Kliimasoojenemisega kaasnev merevee tõus on ohuks eelkõige Lääne-Eestis. Lokaalseks negatiivseks tagajärjeks võib olla ka Kagu-Eesti talispordiklastri hääbumine.
• Kliimamuutuse kaudne mõju läbi kliimapõgenike rände jõuab esmasena ja peamisena pealinnaregiooni ning võib suuremastaabilisuse korral käivitada omakorda sealse
püsielanikkonna väljarände maapiirkondadesse ja väikelinnadesse.
• Suurimad regionaalsed mõjud läbi (EL) kliimapoliitika – põlevkivienergeetika konkurentsivõime kahanemine
5. Hajutatud tootmisega nutikad energiasüsteemid
• Energiatootjate ja –tarbijate kahe-suunaline reaalajas suhtlus ja seire
• Lokaalsed energiaakumulatsioonilahendused
• Majapidamiste energiakulude vähenemine ja – tulude kasv
• Täiendav primaarsektori hõive hajaasustuses
• Surve Ida-Viru energiasektorile
6. Kohapõhine ringmajandus
• Muutus toodete disainis – disainitakse kogu elutsükkel, sh materjalide taaskasutusse võtmine
• Efektiivne ringmajandus on võimalik suurema tarbimisega linnades ja linnaregioonides
• Kulude kokkuhoid tootmises ja suurenev tootlikkus
• Väheneb materjalide impordisõltuvus
• Muutus tarbimiskultuuris – kasutusõigus vs kauba omandamine
 
Regiooni on eripärad uuendusteja trendide suunajana üldiselt järgmised
• Asend ja ühendatus – perifeersus
• Rahvastik – arv (mastaap), haridustase, tervis, vanuskoosseis, suhteline jõukus
• Kultuur – avatus, homogeensus
• Majandus – võtmesektor(id) (põllumajandus, sh mahe, ja toidutööstus; kalandus; metsandus ja puidutööstus; energeetika; töötlev tööstus; TA&I põhinev tootmine ja teenused) 
• Majandus – ettevõtlusstruktuur, tootlikkus, asend väärtusahelas
• Loodusressursid
 
Tallinna ja Tartu linnaregioonides ning Ida- Virus muutuste mõjud on veidi teised kui Kesk-Eestis, Lääne-Eestis ning Kagu-Eestis. Viimastes on mõjud: 
• Põllumajanduse konkurentsivõime kasv (võrdluses kõrbestuvate piirkondadega, sh ELs)
• Turismisektori konkurentsivõime kasv
• Eeldused kontoritöökohtade lisandumiseks – 5G internet, VR, töö paindlikud mudelid, ebaühtlane linnastumine
• Surve tööstus- ja maamajandustöökohtadele – automatiseerimine, IoT põllumajanduses
• Võimalused tööstustöökohtade hajutamiseks – väikese töökohtade vajadusega automatiseeritud tööstused
• Kasvavad tulud energeetikasektoris – hajutatud tootmisega energiasüsteemid
• Liikumisvõimaluste paranemine – viimase miili ühendused iseliikuvate sõidukitega
 
Positiivseid arenguid soodustavad tegurid on:
• Mastaap ja jõukus
• Investeeringud inimkapitali ja avalikesse teenustesse
• Suurem võrdsus – parem tervis ja heaolu
• Kaasav internet kogu ühiskonnas, sh digipädevus
• Hea regionaalne ja kohalik valitsemine, sh regionaalse valitsemise „õige" mastaap
• Usaldus valitsus(t)e vastu (uuenduste algatamiseks).
Refereeris: Katrin Sarapuu 

 


21.11.18

Tasuta nõustamine ja koolitused Hiiumaa arenduskeskuses

Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus kuulub Sihtasutus Tuuru õigusjärglasena üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus töötab üle 130 spetsialisti ja konsultandi. Võrgustiku kaudu pakutakse tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele ning algatatakse ja viiakse ellu maakonnale olulisi projekte.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik toetab ettevõtluse arengut - konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!
Nõustame potentsiaalseid, alustavaid ettevõtjaid ning juba tegutsevaid ettevõtjaid.
Pakume ettevõtjatele regulaarset tuge mentorklubi kui ka koolituste näol.
Meie võrgustikus töötab kokku enam kui 40 ettevõtluskonsultanti ja 7 kogenud ettevõtja konsultanti.
Tutvuge lähemalt meie teenustega!

Nõustame ja abistame vabaühendusi organisatsiooni loomisel ja arendamisel. Meie võrgustikku kuuluvad maakondlikud arenduskeskused, kus töötab kokku 17 vabaühenduste konsultanti, kes on teile abiks erinevates küsimustes. Teenuste pakkumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetame koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ka potentsiaalseid investoreid vajamineva informatsiooni ja asjaajamisega. Meie võrgustikus tegelevad 4 regionaalset investorkonsultanti uute ettevõtete meelitamisega Eestisse.

Edendame ettevõtlikku eluhoiakut noorte seas - pakume noortele mõeldud eriprogramme ettevõtluse ja ettevõtlikkusteadlikkuse kasvatamiseks igas maakonnas.

Kohalikele omavalitsustele pakume regionaalse arengu valdkonnas järgmisi teenuseid:

Jagame informatsiooni:

 • toetusvõimaluste kohta;

 • maakonna arendustegevuste kohta;

 • maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta;

 • ettevõtluse kohta;

 • eraturukonsultantide teenuste kohta.

Nõustame kohalikke omavalitsusi ja nende allasutusi teemadel:

 • arendusideede nõustamine;

 • arendustegevustele ja investeerimisvajadustele rahastamisallika leidmine;

 • arendustegevuste planeerimise kompleksne nõustamine – OV arendusdokumentide aktuaalsuse jälgimine, koostamis- ja uuendamisprotsesside nõustamine jne;

 • toetustaotluste ettevalmistamise nõustamine - idee vastavuse kontroll, taotluste põhitingimuste selgitamine jmt;

 • KOVide poolt eraturult sisse ostetavate arendustööde ja -teenuste lähteülesannete koostamises ja tellimises osalemine ning vastuvõetavate tööde ja teenuste kvaliteedi osas järelevalve teenuse osutamine;

 • hangete nõustamine - lähteülesande koostamine, menetlusliigi valik, hankimisprotsess, hankelepingu koostamine.

Toimetaja: HENRI REEDER

Jälgi meid Facebook  

Ühisnädal

Ettevõtja messile

Hiiumaa Roheline märk

 

Unesco

Adapter

 

MAKis

 

Turismiinfopunkt

 

Hiiumaa maitsete aasta