Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine

Euroopa Sotsiaalfondi määruse „Struktuuritoetuse andmise tingimused täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks" taotlusvoorust said toetust 9 projekti, millest viies osaleb ka sihtasutus Tuuru.
 
Koostöös Eesti Vabaharidusliiduga elluviidavad projektid struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:
 
•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019 - projekti nr 2014-2020.1.06.16.0047
Vaata õppekavasid ja koolitusi.
 
•   Ettevõtlik õppija (2016-2019) - pojekti nr 2014-2020.1.06.16.0063
 
•   Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) - projekti nr 2014-2020.1.06.16.0058
 
•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020 - projekt algab 2018. aastal
 
Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.
 
Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine" koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel. Tugitegevustest on planeeritud koolitajate koolitus, projekti seminarid, kogemusnõustamine.
 
Projekti „Ettevõtlik õppija" raames toimuvad koolitused arendavad õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi. Lisaks on planeeritud sihtgruppide kaasamise ja õppekava arendamise seminarid.
 
Projekti „Õpioskus kui võti õppesse" eesmärgiks on luua täiskasvanutele võimalusi eluks ja tööks vajalike võtmepädevuste, eelkõige õpioskuste ja sotsiaalsete oskuste edendamiseks. Toimuvad koolitused täiskasvanutele, kogemusnõustamine ja praktikult-praktikule seminarid.
 
Projektides osaleb kokku 31 koolituskeskust 15 maakonnast.
 
Koostöös Tartu Rahvaülikooliga elluviidav projekt struktuuritoetuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:
 
- Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis, projekti nr 2014-2020.1.06.16-0051
 
Projekti üldine eesmärk on täiskasvanute võtmepädevuste arendamine ja õpihoiakute parandamine. Projektide tegevuste peamiseks sihtgrupiks on põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalenud inimesed