Maakonna arengukava ja arengustrateegia 2035+

« Tagasi

Tuuru maja saab ettevõtluse arendamiseks kaasaegse keskkonna.

05.08.2020

SA Hiiumaa Arenduskeskus sai 2019 aasta Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest (RE.2.1.5) toetust loomaks ja uuendamaks ettevõtlusinkubaatori ja kaugtöökontori füüsilist keskkonda. Projekti raames renoveeritakse Tuuru majas ( Vabrikuväljak 1, Kärdla) ruumid, soetatakse vajalik mööbel ja seadmed, esitlustarvikud ning luuakse maakonna interaktiivne kaardirakendus ja rajatakse elektrooniline sisse- ja väljapääsusüsteem hoonesse ligipääsu võimaldamiseks.

Projekti "Kaasaegse keskkonna loomine Hiiumaa ettevõtluse arengu toetamiseks" (projekt nr RE.2.01.20-0226) kogumaksumus on 352 743,29 eurot, millest toetus 183 546,22 eurot ning omafinantseeringu summa on 169 197,07 eurot, mida olulisel määral aitab katta Hiiumaa Vallavalitsus ( kuni 88 tuh eurot).

Projekti tulemina on ettevõtjate ja ettevõtlike inimeste käsutuses ja kasutuses kaasaegne, loogiline ja mugav töökeskkond, kus on võimalik kas lühemaajaliselt või pikema perioodi jooksul meie klientidel (alustavatel ja tegutsevatel ettevõtjatel, nende mentoritel jt) teha tööd edendamaks ettevõtlust. Loodud on kaasaegsed, klientide ootustele vastavad tingimused Hiiumaa ettevõtluse kasvu ja arengu kiirendamiseks, vastava teenuse pakkumiseks ning saamiseks.

Projekti elluviimise tähtaeg on märts 2022 a.

 


Hiiumaa arengukava 2035+

Tulenevalt sellest, et Hiiu maakond ja Hiiumaa vald kattuvad territoriaalselt haldus- ja asustusüksusena, koostatakse Hiiu maakonna arengustrateegia, Hiiumaa valla arengukava ja eelarvestrateegia ühtse arengudokumendina.
 
Maakonna arengustrateegia on nii maakonnaplaneeringutes seatud maakondlike ruumistrateegiate elluviimise kui ka keskvalitsuse (ministeeriumite) ja maakonna kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös ja ühisrahastusel elluviidavate arendustegevuste kavandamise aluseks. Koostatavad maakondade arengustrateegiad annavad ülevaate Eesti piirkondliku arengu probleemidest ja vajadustest ning on sisenditeks üleriigiliste arengudokumentide koostamisel ja riigi tasandi poliitikate kujundamisel. 
Eriti oluline on maakonna arengustrateegia koostamisega panustada  Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 eesmärkide ja põhimõtete elluviimisesse ning anda sisend selle strateegia edasisse uuendamisse. Lisaks avalikule sektorile on maakondade arengustrateegiate uuendamine võimalusteks nii ettevõtjatele kui ka kodanikuühendustele ja kohalikele elanikele ühiskonna arengus kaasarääkimiseks. 
Käesoleval aastal, peale haldusreformi toimumist, peavad kohalike omavalitsuse arengukavade ja maakondade arengustrateegiate koostamine käima nö käsikäes, üksteist vastastikku täiendava protsessina. Tööde tulemusi on kavas paindlikult arvesse võtta nii Eesti regionaalpoliitika uuendamisel, sh siseriiklike meetmete kui Euroopa Liidu rahastusvõimaluste kontekstis.

Hiiumaa valla arengukava 2035+

Vastu võetud 31.10.2018 määrusega nr 39. Redaktsiooni jõustumise kp: 30.11.2020

Lisa Hiiumaa valla arengukava 2035+
[RT IV, 27.11.2020, 4 - jõust. 30.11.2020]

Lisa 1 Hiiumaa valla eelarvestrateegia
[RT IV, 27.11.2020, 4 - jõust. 30.11.2020]

Lisa 2 Arengut mõjutav väliskeskkond

Lisa 3 Hetkeolukorra kirjeldus

Lisa 4 Arengukava tegevuskava

[RT IV, 27.11.2020, 4 - jõust. 30.11.2020]

 
Lisainfo
aivi.telvik@hiiumaa.ee
katrin.sarapuu@hiiumaa.ee