Maakonna arengukava ja arengustrateegia 2035+

« Tagasi

Hiiumaa valla arengukava 2035+ võeti vastu Hiiumaa vallavolikogu istungil 31. oktoobril 2018.

Hiiumaa valla arengukava 2035+ kehtiv terviktekst ja lisad asuvad Riigi Teatajas

Tulenevalt sellest, et Hiiu maakond ja Hiiumaa vald kattuvad territoriaalselt haldus- ja asustusüksusena, koostati Hiiu maakonna arengustrateegia, Hiiumaa valla arengukava ja eelarvestrateegia ühtse arengudokumendina. 
 
Lisa Hiiumaa valla arengukava 2035+
Lisa 1 Hiiumaa valla eelarvestrateegia
Lisa 2 Arengut mõjutav väliskeskkond
Lisa 3 Hetkeolukorra kirjeldus
 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus sätestab, et vallal peab olema arengukava ja eelarvestrateegia, mis on aluseks eri eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele.

Maakonnal peab olema arengustrateegia, mis on aluseks maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ja koostööpartnerite poolt ühiselt maakonna arengu suunamisel, ühiselt tehtavate ja omavalitsusüksuste ülese mõjuga investeeringute kavandamisel, investeeringuteks toetuse taotlemisel.

2018. aastal, peale haldusreformi toimumist, toimus kohalike omavalitsuste arengukavade ja maakondade arengustrateegiate koostamine n-ö käsikäes, üksteist vastastikku täiendava protsessina.

 


Hiiumaa arengukava 2035+

Tulenevalt sellest, et Hiiu maakond ja Hiiumaa vald kattuvad territoriaalselt haldus- ja asustusüksusena, koostatakse Hiiu maakonna arengustrateegia, Hiiumaa valla arengukava ja eelarvestrateegia ühtse arengudokumendina.
 
Maakonna arengustrateegia on nii maakonnaplaneeringutes seatud maakondlike ruumistrateegiate elluviimise kui ka keskvalitsuse (ministeeriumite) ja maakonna kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös ja ühisrahastusel elluviidavate arendustegevuste kavandamise aluseks. Koostatavad maakondade arengustrateegiad annavad ülevaate Eesti piirkondliku arengu probleemidest ja vajadustest ning on sisenditeks üleriigiliste arengudokumentide koostamisel ja riigi tasandi poliitikate kujundamisel. 
Eriti oluline on maakonna arengustrateegia koostamisega panustada  Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 eesmärkide ja põhimõtete elluviimisesse ning anda sisend selle strateegia edasisse uuendamisse. Lisaks avalikule sektorile on maakondade arengustrateegiate uuendamine võimalusteks nii ettevõtjatele kui ka kodanikuühendustele ja kohalikele elanikele ühiskonna arengus kaasarääkimiseks. 
Käesoleval aastal, peale haldusreformi toimumist, peavad kohalike omavalitsuse arengukavade ja maakondade arengustrateegiate koostamine käima nö käsikäes, üksteist vastastikku täiendava protsessina. Tööde tulemusi on kavas paindlikult arvesse võtta nii Eesti regionaalpoliitika uuendamisel, sh siseriiklike meetmete kui Euroopa Liidu rahastusvõimaluste kontekstis.

Hiiumaa valla arengukava 2035+

Vastu võetud 31.10.2018 määrusega nr 39. Redaktsiooni jõustumise kp: 30.11.2020

Lisa Hiiumaa valla arengukava 2035+
[RT IV, 27.11.2020, 4 - jõust. 30.11.2020]

Lisa 1 Hiiumaa valla eelarvestrateegia
[RT IV, 27.11.2020, 4 - jõust. 30.11.2020]

Lisa 2 Arengut mõjutav väliskeskkond

Lisa 3 Hetkeolukorra kirjeldus

Lisa 4 Arengukava tegevuskava

[RT IV, 27.11.2020, 4 - jõust. 30.11.2020]

 
Lisainfo
aivi.telvik@hiiumaa.ee
katrin.sarapuu@hiiumaa.ee