Maakonna arengukava ja arengustrateegia 2035+

10.06.2021 Tänasel  esimesel ehituskoososlekul sai tehtud kokkulepped Tuuru maja renoveerimistööde ajagraafikus. Hanke "Kärdla linn Vabrikuväljak 1 hoone osaline rekonstrueerimine" ...

Tuuru majas algasid renoveerimistööd

10.06.2021 Tänasel  esimesel ehituskoososlekul sai tehtud kokkulepped Tuuru maja renoveerimistööde ajagraafikus. Hanke "Kärdla linn Vabrikuväljak 1 hoone osaline rekonstrueerimine" ...

05.08.2020 SA Hiiumaa Arenduskeskus sai 2019 aasta Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest (RE.2.1.5) toetust loomaks ja uuendamaks ettevõtlusinkubaatori ja...

Tuuru maja saab ettevõtluse arendamiseks kaasaegse keskkonna.

05.08.2020 SA Hiiumaa Arenduskeskus sai 2019 aasta Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest (RE.2.1.5) toetust loomaks ja uuendamaks ettevõtlusinkubaatori ja...

T eekaart Hiiumaa loomemajanduse arendamiseks aastani 2025 (valmis november 2019)  Loov Hiiumaa teekaardi eesmärgiks on luua võimalused saarel loomemajanduse arendamiseks ja pakkuda...

Loov Hiiumaa 2025 teekaart

T eekaart Hiiumaa loomemajanduse arendamiseks aastani 2025 (valmis november 2019)  Loov Hiiumaa teekaardi eesmärgiks on luua võimalused saarel loomemajanduse arendamiseks ja pakkuda...

Volikogu arutab arengukava muudatusi 14.10.2020 Volikogu arutab neljapäevasel istungil Hiiumaa valla arengukava 2035+ muutmist. Arengukavasse on lisatud...

Arengukava ja selle muudatuste menetlus

Volikogu arutab arengukava muudatusi 14.10.2020 Volikogu arutab neljapäevasel istungil Hiiumaa valla arengukava 2035+ muutmist. Arengukavasse on lisatud...

Hiiumaa valla arengukava 2035+ kehtiv terviktekst ja lisad  asuvad Riigi Teatajas Tulenevalt sellest, et  Hiiu maakond ja Hiiumaa vald kattuvad territoriaalselt haldus- ja...

Hiiumaa valla arengukava 2035+ võeti vastu Hiiumaa vallavolikogu istungil 31. oktoobril 2018.

Hiiumaa valla arengukava 2035+ kehtiv terviktekst ja lisad  asuvad Riigi Teatajas Tulenevalt sellest, et  Hiiu maakond ja Hiiumaa vald kattuvad territoriaalselt haldus- ja...

Hiiumaa arengukava 2035+

Tulenevalt sellest, et Hiiu maakond ja Hiiumaa vald kattuvad territoriaalselt haldus- ja asustusüksusena, koostatakse Hiiu maakonna arengustrateegia, Hiiumaa valla arengukava ja eelarvestrateegia ühtse arengudokumendina.
 
Maakonna arengustrateegia on nii maakonnaplaneeringutes seatud maakondlike ruumistrateegiate elluviimise kui ka keskvalitsuse (ministeeriumite) ja maakonna kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös ja ühisrahastusel elluviidavate arendustegevuste kavandamise aluseks. Koostatavad maakondade arengustrateegiad annavad ülevaate Eesti piirkondliku arengu probleemidest ja vajadustest ning on sisenditeks üleriigiliste arengudokumentide koostamisel ja riigi tasandi poliitikate kujundamisel. 
Eriti oluline on maakonna arengustrateegia koostamisega panustada  Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 eesmärkide ja põhimõtete elluviimisesse ning anda sisend selle strateegia edasisse uuendamisse. Lisaks avalikule sektorile on maakondade arengustrateegiate uuendamine võimalusteks nii ettevõtjatele kui ka kodanikuühendustele ja kohalikele elanikele ühiskonna arengus kaasarääkimiseks. 
Käesoleval aastal, peale haldusreformi toimumist, peavad kohalike omavalitsuse arengukavade ja maakondade arengustrateegiate koostamine käima nö käsikäes, üksteist vastastikku täiendava protsessina. Tööde tulemusi on kavas paindlikult arvesse võtta nii Eesti regionaalpoliitika uuendamisel, sh siseriiklike meetmete kui Euroopa Liidu rahastusvõimaluste kontekstis.

Hiiumaa valla arengukava 2035+

Vastu võetud 31.10.2018 määrusega nr 39. Redaktsiooni jõustumise kp: 30.11.2020

Lisa Hiiumaa valla arengukava 2035+
[RT IV, 27.11.2020, 4 - jõust. 30.11.2020]

Lisa 1 Hiiumaa valla eelarvestrateegia
[RT IV, 27.11.2020, 4 - jõust. 30.11.2020]

Lisa 2 Arengut mõjutav väliskeskkond

Lisa 3 Hetkeolukorra kirjeldus

Lisa 4 Arengukava tegevuskava

[RT IV, 27.11.2020, 4 - jõust. 30.11.2020]

 
Lisainfo
aivi.telvik@hiiumaa.ee
katrin.sarapuu@hiiumaa.ee