Arengukavad

Maakonna arengukava 2035+

 

Hiiumaa valla arengukava 2035+ võeti vastu 31. oktoobri Hiiumaa vallavolikogu istungil.

Hiiumaa valla arengukava 2035+

Lisa 1 Hiiumaa valla eelarvestrateegia

Lisa 2 Arengut mõjutav väliskeskkond

Lisa 3 Hetkeolukorra kirjeldus

 

Hiiumaa on ainuke omavalitsus, kus valla ja maakonna piirid ühtivad. Seega tuleb Hiiumaa vallal koostada lisaks valla arengukavale ja eelarvestrateegiale ka maakonna arengustrateegia. Arengustrateegias seame ühiselt pikaajalised eesmärgid ja tegevussuunad Hiiumaa arendamisel. Arengukava võtab detailsema fookuse eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevustele ja investeeringutele lähima viie aasta perspektiivis. Kogukonnaga koostöös valminud dokument on aluseks Hiiumaa valla tegevuste kavandamisel eelolevatel aastatel. Arengukava on aga elav dokument, mis tähendab, et see vaadatakse igaaastaselt üle: hinnatakse täitmist ja seatakse vajadusel täiendavad eesmärke või korrigeeritakse tegevusi.

Maakonna arengustrateegia on nii maakonnaplaneeringutes seatud maakondlike ruumistrateegiate elluviimise kui ka keskvalitsuse (ministeeriumite) ja maakonna kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös ja ühisrahastusel elluviidavate arendustegevuste kavandamise aluseks.Koostatavad maakondade arengustrateegiad annavad ülevaate Eesti piirkondliku arengu probleemidest ja vajadustest ning on sisenditeks üleriigiliste arengudokumentide koostamisel ja riigi tasandi poliitikate kujundamisel. 

Eriti oluline on maakonna arengustrateegia koostamisega panustada Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 eesmärkide ja põhimõtete elluviimisesse ning anda sisend selle strateegia edasisse uuendamisse. Lisaks avalikule sektorile on maakondade arengustrateegiate uuendamine võimalusteks nii ettevõtjatele kui ka kodanikuühendustele ja kohalikele elanikele ühiskonna arengus kaasarääkimiseks. 

Käesoleval aastal, pärast haldusreformi toimumist, peavad kohalike omavalitsuse arengukavade ja maakondade arengustrateegiate koostamine käima nö käsikäes, üksteist vastastikku täiendava protsessina. Tööde tulemusi on kavas paindlikult arvesse võtta nii Eesti regionaalpoliitika uuendamisel, sh siseriiklike meetmete kui Euroopa Liidu rahastusvõimaluste kontekstis.