Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019

Tugiprogrammi aluseks on Hiiumaa arengustrateegia 2020+.

 
Eesmärk 1: Elanikkonna tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv läbi ettevõtliku eluhoiaku kujundamise
Hiiumaal – noorte hulgas.
Tulemus: noored on julged, aktiivsed, avatud mõtlemisega, ettevõtlikud, panustavad kogukonna
tegevustesse ning on konkurentsivõimelised tööturul.
Ettevõtlusõpe on rakendatud lisaks gümnaasiumiastmetele (1 kool) põhikooli kolmandas astmes 2
Hiiumaa põhikoolis . Tegevustes osaleb Hiiumaa 6 kooli. Luuakse 2 õpilasfirmat. Ettevõtlikkusõppe
erinevates tegevustes (äriideede koolitus, õpiring, praktika vm tegevus) osaleb 120 kooliõpilast.
Tegevuste kirjeldus: praktikate ja töövarjuks olemiste korraldamine, noorte osalemine naabermaakondade noorteprogrammides, osalemine Haridusfestivalil, ettevõtlusteemaliste õpitubade korraldamine koolides, ettevõtlikkust arendavate sündmuste korraldamine. Majandusõppe ja õpilasfirmade arendamine: õpilasfirmade koolitusprogrammi korraldamine, õpilasfirmade õpetajakoolituste korraldamine, majandusõppe korraldamine Hiiumaa põhikoolides. Piirkondlik ja üle-Eestiline koostöö: koostöö loomine, hoidmine Saaremaa ja Läänemaa noorteprogrammidega ning Tartu Ettevõtluskülaga. MAK võrgustiku noorte koordinaatoritega koostöö, kogemuste vahetus. Äriideede konkursi Bright Minds koordineerimine: informeerituse kujundamine, koolituspäevade ettevalmistus ja läbiviimine, kohalik reklaam, õpilaste tunnustamine maakondlikult, mentorite leidmine ja töö mentoritega. 
Ettevõtliku Kooli programmi juurutamine: sisehindamismudeli juurutamine Hiiumaa üldhariduskoolides, õpetajate osalemine koolitustel, konverentsidel ;  parimate praktikate kogumine, vormistamine ja jagamine. Skandinaavia osalusega ettevõtete külastamine LääneEestis ; keelepraktika Rootsis.
Kaasatud partnerid: Emmaste Põhikool, Käina Põhikool, Suuremõisa Lasteaed- Põhikool; Palade Põhikool ; Lauka Põhikool ; Kärdla Põhikool ; Hiiumaa Gümnaasium ; Hiiumaa ettevõtjad; 
Hiiumaa Rajaleidja keskus, Hiiu vald, Käina vald, Emmaste vald, Pühalepa vald, Tallinna Tehnikaülikool, noortekeskused.
 
Eesmärk 2: Hiiumaa töökohtade arv püsib vähemalt 2013. aasta tasemel ja töötajate sissetulekud on
suurenenud läbi alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele, võimalikele investoritele vajalike teadmiste, toe, inspiratsiooni ja innustuse pakkumise.
Tulemus: Hiiumaa on hea mainega ettevõtjate seas, ettevõtluskeskkond on soodne tegutsemiseks.
Hiiumaa töökohtade arv püsib vähemalt 2013 aasta tasemel. Arenguprojekti rakendanud ettevõtete arv 25.Tegevuses osalenud ettevõtete arv 40.
Tegevuste kirjeldus: Hiiumaa loomeettevõtjate tugimine: Hiiumaa loomemajandustoodete turundusplaani koostamine ja messidel osalemine Läänemere regioonis (kavandatud on osaleda mööbli, sisearhitektuuri, disaini ja kinnisvaramess Interjöör (2017 aprillis esialgu kogemuste ning kontaktide hankimise eesmärgil ; edaspidi soovime välja minna eksponendina) ning kolmandal PATEE perioodi elluviimise aastal ühel sel ajal aja-ja asjakohasel välismessil. Eesmärk on jõude Hiiumaa toodetega eksporditurule. Kavas on osaleda Hiiumaa käsitöödega Mardilaadal) ; loomemajanduse eksporditurule jõudmise arendus ; loomeettevõtjatele suunatud koolituste õppekava väljatöötamine ja koolituste läbiviimine ; inkubatsiooniteenus (uuritud on vajadust selle teenuse järgi, selle põhjal kavandasimegi tegevuse PATEE kavasse. Praegu on meie loomeettevõtjad kohapealse teenuse puudumise tõttu sunnitud oma ettevõtte mujale registreerima ning tegutsema mujal, et saaks osaleda (näiteks Tallinnas) vastavates teenuste programmides). Väikeettevõtja säilitusprogramm (kontseptsioon ja selle rakendamine). Biosfääri programmiala (BPA) ettevõtlustingimuste võrdlus Eesti ja teiste BPA piirkondadega piirkonnaspetsiifiliste ressursside kaardistamine ; väärtusahela põhine arendustegevus. Ettevõtluskeskkonna ressursside koondamine, andmebaasi kaasaegsena hoidmine. 
Ettevõtluse rohestamine (keskkonnateadliku ja säästliku käitumise soodustamine). Ettevõtja õhtukool (eesmärk on ettevõtjate arengu toetamine juhtimispõhimõtetest ja – kompetentsidest lähtuvate oskuste arendamisega. Pakume nö arengusüste – regulaarseid konkreetsetele teadmistele /oskustel keskendunud lühikesi loenguid/ seminare teemadel, mis on seotud  tuumikkompetentsidega) .
Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine (koolitused). Õppereisid. Ettevõtjate teemahommikud (arvamusliidritega). Soovime juurutada järjepideva enesearendamise kultuuri.
Kaasatud partnerid: Hiiumaa loomeeettevõtjad, kohalikud omavalitsused, kõrgkoolid, teiste maakondade loomeettevõtjate esindused; Hiiumaa ettevõtjad , Keskkonnaamet, täiskasvanute õppeasutused 
 
Eesmärk 3: Toimib Hiiumaa ettevõtjaid ja kogukonda toetav tulemuslik ning tasakaalustatud
kohaturundus.
Tulemus: Hiiumaa kui tervik on hea mainega ning tuntud nii külastajate kui ettevõtjate seas. Ettevõtete müügikäive kasvab 20%.Parendatud ja turundatud turismiteenuste , turismipakettide arv 10. Tegevuses osalenud ettevõtete ja organisatsioonide arv 40.
Tegevuste kirjeldus: Turundusplaani 2017 2020 koostamine (olemasoleva kaasajastamine); elluviimine. Hiiumaa visuaalne identiteet meedias ja füüsilises keskkonnas kavandamine, tegevuste elluviimine. Hiiumaa veebiturunduse kontseptiooni arendamine ja elluviimine. Hiiumaa Rohelise märgi arendustegevused. Külastajate, külastajateekonna uuring. Koolitused. Rahvusvahelise konverentsi korraldamine. Turundusüritustel osalemine. Ühisprojektides osalemine. Ühiste turundusmaterjalide tegemine. Turundussündmuste korraldamine sh. valdkondlikud turundussündmused. Kohalike toodete sh kohalik toit, müügi toetamine sh portaali hiiumaamaitsed.ee edasi arendus, asjaaja ajakohasena hoidmine.
Kaasatud partnerid: Hiiumaa ettevõtjad, kohalikud omavalitsused, maavalitsus, koostöökogu, Keskkonnaamet, turismiliit.
 
Tegevuste elluviimise aeg 01.01.2017-31.12.2019.
 
Tugiporgrammi kogumaht 140 400 eurot, millest Euroopa Liidu Regionaalarengu fondi toetus 117936 eurot.
 

 

Ettekanded 10. novembril 2017 toimunud Nordplus programmi infopäev   Ettekannete teemad: Programmi Nordplus üldtutvustus – Anne Hütt, SA Archimedes Nordplus...

10. novembril 2017 toimunud Nordplus programmi infopäev

Ettekanded 10. novembril 2017 toimunud Nordplus programmi infopäev   Ettekannete teemad: Programmi Nordplus üldtutvustus – Anne Hütt, SA Archimedes Nordplus...

  Riigi ja kohalike omavalitsuste tegevused, mis võimaldaksid piirkonna ettevõtjatel oma tegevust arendada 28.06.2017   Riigihalduse minister saatis märtsis 2017...

Ettevõtluse kitsaskohad.

  Riigi ja kohalike omavalitsuste tegevused, mis võimaldaksid piirkonna ettevõtjatel oma tegevust arendada 28.06.2017   Riigihalduse minister saatis märtsis 2017...

Exceli koolitused toimuvad Tuuru majas (Vabrikuväljak 1, Kärdla) Koolitused toimuvad tellimisel.   Exceli alg- ja kesktase .  Kell 9:00- 15:00, 6 akadeemilist tundi....

Exceli koolitused

Exceli koolitused toimuvad Tuuru majas (Vabrikuväljak 1, Kärdla) Koolitused toimuvad tellimisel.   Exceli alg- ja kesktase .  Kell 9:00- 15:00, 6 akadeemilist tundi....

Tegevus Eesmärk Tulemusmõõdik Tulemuse tase 2020 Ettevõtlikkus- ja ettevõtlusõpe noortele Elanikkonna tööhõive ja...

Hiiu maakonna tugiprogramm perioodil 2017-2019

Tegevus Eesmärk Tulemusmõõdik Tulemuse tase 2020 Ettevõtlikkus- ja ettevõtlusõpe noortele Elanikkonna tööhõive ja...

08 augustil 2017 kinnitati, et Hiiumaa roheline märk on saanud Eesti Patendiametist otsuse saada registreerituks ametlikult kaubamärgina, täpsemalt garantiimärgina. Märgi omanik on Sihtasutus...

Hiiumaa roheline märk on ametlikult kohalikke väärtusi väärindav kaubamärk

08 augustil 2017 kinnitati, et Hiiumaa roheline märk on saanud Eesti Patendiametist otsuse saada registreerituks ametlikult kaubamärgina, täpsemalt garantiimärgina. Märgi omanik on Sihtasutus...

Järgmise aasta Hiiumaa toidu ja kunsti festivali kuupäevad on nüüd paigas!  Ootame kõiki osa saama suurest suvelõpupeost 19-23. september 2018. Ametlik info hakkab olema veebilehel ...

Hiiumaa Toidu- ja kunstifestival 2018

Järgmise aasta Hiiumaa toidu ja kunsti festivali kuupäevad on nüüd paigas!  Ootame kõiki osa saama suurest suvelõpupeost 19-23. september 2018. Ametlik info hakkab olema veebilehel ...

Loov Eesti korraldab koostöös Hiiumaa Arenduskeskusega Kärdlas, Tuuru maja saalis, 22. veebruaril 2018 InnoLab-i. See on ühepäevane töötuba, mis viiakse läbi loomemajanduse ekspertide...

InnoLab, ühepäevane inspiratsiooni töötuba 22.02.2018

Loov Eesti korraldab koostöös Hiiumaa Arenduskeskusega Kärdlas, Tuuru maja saalis, 22. veebruaril 2018 InnoLab-i. See on ühepäevane töötuba, mis viiakse läbi loomemajanduse ekspertide...

(Eel)arvamusfestivalil  Suursadama köiekojas 10.06.2017 kell 12-18. Tasuta. NB! Koolitusest osavõtjate arv on piiratud.  Registreerimine       ...

Inspiratsioonipäev "Värvide ja mustrite mõju ettevõtluses"

(Eel)arvamusfestivalil  Suursadama köiekojas 10.06.2017 kell 12-18. Tasuta. NB! Koolitusest osavõtjate arv on piiratud.  Registreerimine       ...

Kümmekond ettevõtlikku Hiiumaa ettevõtete esindajat osalesid kahel päeval (15-16.11) praktilisel koolitusel, kus käsitleti teenindusettevõtte juhtimist  kliendi ja töötaja perspektiivist....

Kaks päeva teenindusettevõtte juhtimisest

Kümmekond ettevõtlikku Hiiumaa ettevõtete esindajat osalesid kahel päeval (15-16.11) praktilisel koolitusel, kus käsitleti teenindusettevõtte juhtimist  kliendi ja töötaja perspektiivist....

Konverents toimus 23.-24. november 2017 Kuressaares. NB! Materjalid on inglise keelsed   Ettevõtted on olulised osalejad ülemaailmse energiaprobleemi lahendamisel....

Konverentsi materjalid: Läänemere piirkonna targad energialahendused: majanduskasvu ja heaolu allikas

Konverents toimus 23.-24. november 2017 Kuressaares. NB! Materjalid on inglise keelsed   Ettevõtted on olulised osalejad ülemaailmse energiaprobleemi lahendamisel....

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi (2 koolituspäeva). Toimumise aeg: 18-19 aprill 2018 Toimumiskoht: Vabrikuväljak 1, Kärdla. Koolituse eesmärk: Anda ülevaade teenuste disaini...

Koolitus ettevõtjale -teenuste disain

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi (2 koolituspäeva). Toimumise aeg: 18-19 aprill 2018 Toimumiskoht: Vabrikuväljak 1, Kärdla. Koolituse eesmärk: Anda ülevaade teenuste disaini...

Soovid täiendada oma oskusi juhtida keerulisi suhtlemisolukordi- oled oodatud koolitusele.   Registreerumise tähtaeg 13.02.2018    Toimumise aeg: esmaspäev 19...

Koolitus “ Kuidas olla mõjusam. Konfliktide juhtimine rasketes suhtlemisolukordades“ 19.02.2018

Soovid täiendada oma oskusi juhtida keerulisi suhtlemisolukordi- oled oodatud koolitusele.   Registreerumise tähtaeg 13.02.2018    Toimumise aeg: esmaspäev 19...

LEAN juhtimine on tootmisjuhtimise põhimõtete ja tööriistade komplekt, mille rakendamine ettevõttes aitab tootmisettevõttel toota samade töötajate ja masinatega oluliselt rohkem ning väiksemate...

Koolitus:Kuidas tootmisettevõttes LEAN juhtimise abil kasumit kasvatada? 29.01.2018

LEAN juhtimine on tootmisjuhtimise põhimõtete ja tööriistade komplekt, mille rakendamine ettevõttes aitab tootmisettevõttel toota samade töötajate ja masinatega oluliselt rohkem ning väiksemate...

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi Koolituse toimumise koht: Tuuru maja, Vabrikuväljak 1, Kärdla  Toimumise aeg:  neljapäev 05. oktoober 2017 kell 10.00-15.30   ...

Koolitus: Mida võiks edukas ettevõtja majanduses märgata? 05. oktoober 2017

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi Koolituse toimumise koht: Tuuru maja, Vabrikuväljak 1, Kärdla  Toimumise aeg:  neljapäev 05. oktoober 2017 kell 10.00-15.30   ...

Ootame Sind osalema koolitusel Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid.   Osalemise soovist saad teada anda 8. jaanuarini 2018. On tore, kui teed seda juba...

Koolitus Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid algab jaanuaris 2018

Ootame Sind osalema koolitusel Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid.   Osalemise soovist saad teada anda 8. jaanuarini 2018. On tore, kui teed seda juba...

Toimumise aeg: kolmapäev 15 november ja neljapäev 16 november 2017 Koolitaja: Maaja Vadi (Tartu Ülikool)  vt koolitaja lüitutvustust allpool Koolituse maht: 16 tundi, 2...

Koolitus: Teenindusettevõtte juhtimine: kliendi ja töötaja perspektiivist. 15 ja 16 november 2017

Toimumise aeg: kolmapäev 15 november ja neljapäev 16 november 2017 Koolitaja: Maaja Vadi (Tartu Ülikool)  vt koolitaja lüitutvustust allpool Koolituse maht: 16 tundi, 2...

Konverents 23.-24. november 2017 Spa Hotell Meri, Pargi 16 (Kuressaare)   Ettevõtted on olulised osalejad ülemaailmse energiaprobleemi lahendamisel. Ettevõtlusringkonnad võivad...

Läänemere piirkonna targad energialahendused: majanduskasvu ja heaolu allikas

Konverents 23.-24. november 2017 Spa Hotell Meri, Pargi 16 (Kuressaare)   Ettevõtted on olulised osalejad ülemaailmse energiaprobleemi lahendamisel. Ettevõtlusringkonnad võivad...

Reedel 15. septembril 2017 toimus Tuuru majas kell 10:00 - 15:30 ettevõtjate, arendus-organisatsioonide ja erakondade/valimisliitude esindajate koosolek - mõttekoda, kus kaalutakse ettevõtluse...

Mõttekoda ettevõtlusest Hiiumaal 15. september 2017

Reedel 15. septembril 2017 toimus Tuuru majas kell 10:00 - 15:30 ettevõtjate, arendus-organisatsioonide ja erakondade/valimisliitude esindajate koosolek - mõttekoda, kus kaalutakse ettevõtluse...

  18. oktoober 2017  toimus Tuuru majas teabepäev puidu ja metsaettevõtjatele. Ettekanded tegid Reimo Lutter, Meelis Teder,  ja Ivar Sibul Eesti Maaülikoolist. ...

Puidu- ja metsaettevõtjate teabepäev, 18. oktoober 2017

  18. oktoober 2017  toimus Tuuru majas teabepäev puidu ja metsaettevõtjatele. Ettekanded tegid Reimo Lutter, Meelis Teder,  ja Ivar Sibul Eesti Maaülikoolist. ...

Projekti eesmärk on ellu viia üheksa täiskasvanud Hiiumaa elanikele suunatud ning nende  keskkonnasäästlike tarbimisharjumusi kujundanud teavitus -ja infopäeva mille tulemina väheneb...

Rohemajandusalased teavitus- ja infopäevad (projekt nr 13423)

Projekti eesmärk on ellu viia üheksa täiskasvanud Hiiumaa elanikele suunatud ning nende  keskkonnasäästlike tarbimisharjumusi kujundanud teavitus -ja infopäeva mille tulemina väheneb...