Maakonna arengukava 2035+

19 aprilli 2018 Hiiumaa vallavolikogu päevakorras on otsustamiseks eelnõu Hiiumaa valla arengukava ja eelarvestrateegia 2035+ koostamise algatamiseks. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus...

Hiiumaa valla arengukava ja eelarvestrateegia 2035+ koostamise algatamine

19 aprilli 2018 Hiiumaa vallavolikogu päevakorras on otsustamiseks eelnõu Hiiumaa valla arengukava ja eelarvestrateegia 2035+ koostamise algatamiseks. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus...

Riigihalduse minister Jaak Aab  kehtestas 20.03.2018  käskkirjaga nr 1.1-4/65  Hiiu maakonnaplaneeringu 2030+.   Maakonnaplaneering algatati 18.07.2013, kui...

Hiiu maakonnaplaneering 2030+

Riigihalduse minister Jaak Aab  kehtestas 20.03.2018  käskkirjaga nr 1.1-4/65  Hiiu maakonnaplaneeringu 2030+.   Maakonnaplaneering algatati 18.07.2013, kui...

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus sätestab, et vallal peab olema arengukava ja eelarvestrateegia, mis on aluseks eri eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele. ...

Ootame aktiivset ja sisulist kaasamõtlemist ja kaasarääkimist Hiiumaa tuleviku kavandamisel.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus sätestab, et vallal peab olema arengukava ja eelarvestrateegia, mis on aluseks eri eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele. ...

Hiiumaa arengukava 2035+

Tulenevalt sellest, et Hiiu maakond ja Hiiumaa vald kattuvad territoriaalselt haldus- ja asustusüksusena, koostatakse Hiiu maakonna arengustrateegia, Hiiumaa valla arengukava ja eelarvestrateegia ühtse arengudokumendina.
 
Maakonna arengustrateegia on nii maakonnaplaneeringutes seatud maakondlike ruumistrateegiate elluviimise kui ka keskvalitsuse (ministeeriumite) ja maakonna kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös ja ühisrahastusel elluviidavate arendustegevuste kavandamise aluseks. Koostatavad maakondade arengustrateegiad annavad ülevaate Eesti piirkondliku arengu probleemidest ja vajadustest ning on sisenditeks üleriigiliste arengudokumentide koostamisel ja riigi tasandi poliitikate kujundamisel. 
Eriti oluline on maakonna arengustrateegia koostamisega panustada  Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 eesmärkide ja põhimõtete elluviimisesse ning anda sisend selle strateegia edasisse uuendamisse. Lisaks avalikule sektorile on maakondade arengustrateegiate uuendamine võimalusteks nii ettevõtjatele kui ka kodanikuühendustele ja kohalikele elanikele ühiskonna arengus kaasarääkimiseks. 
Käesoleval aastal, peale haldusreformi toimumist, peavad kohalike omavalitsuse arengukavade ja maakondade arengustrateegiate koostamine käima nö käsikäes, üksteist vastastikku täiendava protsessina. Tööde tulemusi on kavas paindlikult arvesse võtta nii Eesti regionaalpoliitika uuendamisel, sh siseriiklike meetmete kui Euroopa Liidu rahastusvõimaluste kontekstis.

Avalikud arutelud-ideekorjed

Igal pool algus kell 17:30

24. aprill 2018 Randmäe puhketalu
25. aprill 2018 Lauka koolimaja
26. aprill 2018 Kõpu rahvamaja
 
10 mai 2018 Emmaste Vaba Aja Keskus 
14 mai 2018 Käinas
15 mai 2018 Hellamaa Perekeskus
16 mai 2018 Kärdlas
18.mai 2018 Kõrgessaare Tervisemaja
 
 
 
Lisainfo
katrin.sarapuu@hiiumaa.ee