Leader meetmest toetatud projektid

 
Ettevõtjate ja kooliõpilaste ühine teeninduskoolitus (viitenumber 619216390082).
 
Projekti eesmärgid on:
- toetada noorte majanduslikku iseseisvust andes neile toitlustusteeninduse alased algteadmised, mis võimaldavad turismisektoris hooajalist tööd saada;
- õpilased töötavad suvehooajal Hiiumaa turismiettevõtetes;
- võimaldada väljaspool Hiiumaad õppivatel õpilastel ennast tööalaselt Hiiumaaga siduda;
- projektis osalenud õpilased on majanduslikult sõltumatumad ja teevad pärast projekti lõppemist osaajaga tööd teenindajatena kutseõppeasutustes või kõrgkoolides õppimise ajal, neil on selleks vajalikud teadmised ja oskused;
- projektis osalenud õpilased on informeeritumad ettevõtlusest ja kasutavad omandatud teeninduskogemusi karjääri kujundamisel;
- parandada noorte väärtushinnanguid (kohusetunne, sallivus jms), suhtlemisoskuste, aja planeerimise, vaba aja veetmise võimaluste kasutamise oskuseid; 
- ettevõtjad on paremini informeeritud seadusandlusest, mis seondub alaealiste ja noorte  töölevõtmisega toitlustusettevõtetes. 
Lisandväärtusena saavad meie asutuste külalised meeldiva teeninduskogemuse väljaõppe saanud noorte teenindajate kaasabil ning noored saavad praktiseerida välikülalistega suheldes õpitud keeli.
Projektis osalejad on Hiiumaa ja väljaspool Hiiumaad õppivate Hiiumaal sissekirjutust omavate X - XII klassi õpilased ning teenindusettevõtjad. Grupi suuruseks on planeeritud 12-15 õpilast.
Projekti maksumus:2509,96 eurot
sellest toetus: 2250 eurot
Omaosaluse katavad Hiiumaa omavalitsused
Projekti elluviimise aeg: 01.12.2016-01.12.2018
 
Hiiumaa pildipanga loomine (viitenumber 619216390272)
 
Projekti eesmärk: Teadlikult pilte valides turundada elukeskkonda ja mõjutada kaudselt (ühe osana tegelikust inimese otsustusprotsessist) otsuseid kas Hiiumaal puhkamiseks, elama asumiseks, ettevõtlusega tegelemiseks vm.
Projekti raames luuakse Hiiumaa pildipank, mille maht on loomisel vähemalt 400 pilti ning seda täiendatakse jooksvalt ning mis hakkab asuma domeenil www.fotoprojekt.hiiumaa.ee
Projekti maksumus : 2767,50 eurot
sellest toetus: 2490,75 eurot.
Projekti elluviimise aeg: 01.09.2016-31.08.2018
Omaosaluse katavad Hiiumaa omavalitsused
Vaata ühisprojekti siit.
 
Teadmussiirde päevad ettevõtjatele (meede 3 Uuenduslik kogukond)
 
Projekti sisu on koolitus- ja teavitustegevused Hiiumaa ettevõtluse arendamiseks.
Eesmärk on ettevõtjate arengu toetamine juhtimispõhimõtetest lähtuvate oskuste arendamisega ja kompetentside täiendamine kaasaegsete teadmistega.
Pakume nö arengusüste – regulaarseid konkreetsetele  teadmistele /oskustele keskendunud lühikesi loenguid/ seminare teemadel, mis on seotud erinete kompetentsidega Soovime juurutada järjepideva enesearendamise kultuuri.
Koolitus- ja teavitustegevused toimuvad erinevates vormides. teemahommikud arvamusliidritega (alates 2018), „Teadlaselt ettevõtjale" (praktilised suunised); ühe- ja kahepäevased koolitused; suvekool ja õhtukool. 
Sihtgrupid/ valdkonnad antud projekti raames on osad valdkondade ülesed, osad otseselt suunatud (loomemajandus, metsandus, toiduainetetööstus, turism jne)
Antud projekti raames on kavandatud ellu viia üksteist koolitus- ja teavitustegevust koostöös Eesti Maaülikooliga ning Tartu Ülikooliga.
Projekti maksumus : 20302,18 eurot
sellest toetus: 17256,85 eurot.
Omaosaluse katavad Hiiumaa omavalitsused ja ettevõtjad.
Projekti elluviimise aeg: 01.09.2017-31.10.2019
 
 
 
Hiiumaa visuaalse kuvandi kaasajastamine läbi külastus-, elu-, ettevõtluskeskkonna ühisturundamise (meede 4 Arengukoostöö, viitenumber 619217391966 )
 
Hiiumaa mainekujunduse ja turismitegevuste ühisprojekti põhieesmärk on ühtse, positiivse Hiiumaa visuaalse kuvandi loomine nii kohalike kui külaliste silmis läbi aastaringse külastus-, elu-, ettevõtluskeskkonna ühisturundamise. Toetada Hiiumaa turunduse ja internetikuvandi arendustegevust ning suurendada seeläbi
Hiiumaa külastatavust. Ühtset kuvandit luuakse läbi alljärgnevate alaeesmärkide elluviimise: veebikuvandi parendamine ühtse turundusvisuaali loomisega sealhulgas kasutades Hiiumaa logo ja asjakohasuse korral Hiiumaa rohelist märki; turundada Hiiumaad kui partnerit äriklientidele ning seeläbi elavdada Hiiumaa külastatavust väljaspool turismi mõistes kõrghooaega; tugevdada koostööd saare ettevõtjate ja teiste sektorite vahel.
Projekti tulemina luuakse kunstiliselt kõrgetasemeline, kaasaegne külastajat kõnetav visuaal :
- toodete /teenuste ja meie eluskeskkonna sümbioosi foto(lavastuse)d; valmib vähemalt 30st fotost koosnev fotoseeria, mida eksponeeritakse avalikus ruumis (praamil, avalikes hoonetes (näiteks haigla, koolid, kultuurikeskused , seltsimajad, kogukonnakeskused ), avalikes külastuskohtades (näiteks tuletornid, sadamad), ettevõtetes. Lisaks kasutatakse messidel , trükimeedias (pildid ajakirjades), fotolõuendile loodud rändnäitusel (sadamahooned, lennujaam, saatkonnad jne); 
- valmivad illustreeritud trükis raamatuna ( 68 lk, trükiarv 500) ja postkaartidena (12st postkaardist koosneb komplekt, trükiarv 500 ) Hiiumaal toodetud kaupade/ teenuste koht mida kaasatud ettevõtted  kasutavad oma esindustrükisena ning mida kasutatakse maakonna ettevõtluse mainekujunduses.
- valmivad lühifilmid (3 tk) Hiiumaa külastus -ja ettevõtluskeskkonnast kasutamiseks partnerite kodulehel näidatav, 360kraadi prillides (nendest 2tk),presenteeritav youtubes, Hiiumaa turunduportaalides (visithiiumaa.com, hiiumaa.ee, hiiumaamaitsed.ee; https://fotoprojekt.hiiumaa.ee/pildipank/ ), sotsiaalmeedias.
- seni ainult trükisena ilmunud Hiiumaa kataloog tehakse kättesaadavaks veebis (lingitav).
- ülaltoodu teadlikuks, läbimõeldud turundamiseks valmib detailne turustusplaan.
- Veebilehe www.hiiumaa.ee uuendamine sidumaks selle lehega www.visithiiumaa.com
Projekti maksumus : 17408,72 eurot
sellest toetus: 15667,85 eurot.
Omaosaluse katavad Hiiumaa omavalitsused ja ettevõtjad
Projekti elluviimise aeg: 01.09.2017-31.10.2019
 
E-turunduse arenguprogramm Hiiumaa ettevõtjatele (meede 3 Uuenduslik kogukond)
 
Projekti sisu on e-turunduse arenguprogramm Hiiumaa ettevõtjatele, mille eesmärk on Hiiumaa ettevõtluse arengu toetamine läbi turundusalaste oskuste arendamise ja kaasaegsete trendide tutvustamise. 
 
Arenguprogrammi raames on 20 Hiiumaa ettevõtjal võimalus osaleda ettevõtjatele mõeldud e-turunduse arenguprogrammis, mis viiakse läbi Hiiumaal 2018. aasta jooksul. Programmi raames toimub 5 turunduskoolitust, mis moodustavad omavahel terviku. Koolitused sisaldavad ka praktilisi ülesandeid, mis aitavad teoreetilist osa ka reaalselt rakendada.
Toetus: 7213,80 eurot
Projekti elluviimise aeg: 2018. aastal.